TOEIC 990

Khóa luyện thi TOEIC mục tiêu 990 điểm, dành cho những người đã thi đạt 700 điểm trở lên theo format mới năm 2019 với đầy đủ đáp án, giải thích chi tiết cho người tự học

Trong phần này, bạn se đọc các đoạn văn, ví dụ như các tạp chí, bài báo, thư tín hoặc quảng cáo. Mỗi đoạn văn sẽ có một vài câu hỏi. Lựa chọn câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi và đánh dấu (A), (B), (C) hoặc (D) trên phiếu trả lời.

Đoạn văn đơn

 • Luyện tập: Bản tin
 • Bài tập tăng cường | Số 6
 • Bài tập tăng cường | Số 7
 • Bài tập tăng cường | Số 8
 • Bài tập tăng cường | Số 9
 • Bài tập tăng cường | Số 10
 • Bài tập tăng cường | Số 11
 • Bài tập tăng cường | Số 12
 • Bài tập tăng cường | Số 13
 • Bài tập tăng cường | Số 14
 • Bài tập tăng cường | Số 15
 • Bài tập tăng cường | Số 16
 • Ôn tập chung | Bài 1
 • Ôn tập chung | Bài 2
 • Ôn tập chung | Bài 3
 • Ôn tập chung | Bài 4
 • Ôn tập chung | Bài 5
 • Ôn tập chung | Bài 6
 • Ôn tập chung | Bài 7
 • Ôn tập chung | Bài 8
 • Ôn tập chung | Bài 9
 • Ôn tập chung | Bài 10
 • Ôn tập chung | Bài 11
 • Ôn tập chung | Bài 12
 • Ôn tập chung | Bài 13
 • Ôn tập chung | Bài 14
 • Luyện tập Part 7 - Bài 1
 • Luyện tập Part 7 - Bài 2
 • Luyện tập Part 7 - Bài 3
 • Luyện tập Part 7 - Bài 4
 • Luyện tập Part 7 - Bài 5
 • Luyện tập Part 7 - Bài 6
 • Luyện tập Part 7 - Bài 7
 • Luyện tập Part 7 - Bài 8
 • Luyện tập Part 7 - Bài 9
 • Luyện tập Part 7 - Bài 10
 • Luyện tập với các mẫu quảng cáo và memo
 • Luyện tập với các đoạn quảng cáo, bài viết và thư tín
 • Luyện tập với các đoạn email và memorandum
 • Luyện tập với các đoạn thông tin, memo và email
 • Luyện tập với các mẫu email
 • Luyện tập với các mẫu email và thư tín
 • Luyện tập với các đoạn thông báo, lưu ý và thư tín
 • Luyện tập với các lời hướng dẫn, bài báo và email
 • Luyện tập với các đoạn lời mời, thư tín và hóa đơn
 • Luyện tập với các đoạn bài viết, email và thông báo
 • Luyện tập với các đoạn thông báo, thư tín và bài báo
 • Luyện tập với các đoạn email và memorandum
 • Luyện tập với các đoạn thông tin và bài báo
 • Luyện tập với các đoạn email và quảng bá
 • Luyện tập với các mẫu memo, lưu ý và email
 • Luyện tập với các lời mời quảng cáo
 • Luyện tập với thư tín và quảng cáo
 • Luyện tập với các đoạn quảng cáo và thông báo
 • Luyện tập với các đoạn thông báo, lịch trình và ghi chú
 • Luyện tập về thư tín và guidelines

Đoạn văn đôi

 • Luyện tập Part 7 - Bài 1
 • Luyện tập Part 7 - Bài 2
 • Luyện tập Part 7 - Bài 3
 • Luyện tập Part 7 - Bài 4
 • Luyện tập Part 7 - Bài 5
 • Luyện tập Part 7 - Bài 6
 • Luyện tập Part 7 - Bài 7
 • Luyện tập Part 7 - Bài 8
 • Luyện tập Part 7 - Bài 9
 • Luyện tập Part 7 - Bài 10
 • Luyện tập Part 7 - Bài 11
 • Luyện tập với các đoạn email và dự báo thời tiết
 • Luyện tập với các đoạn email và quảng cáo
 • Luyện tập với các đoạn quảng cáo và thư tín
 • Luyện tập với các mẫu email và thư tín
 • Luyện tập với các mẫu email quảng cáo
 • Luyện tập với các mẫu thư quảng cáo
 • Luyện tập với các mẫu quảng cáo và email
 • Luyện tập với các mẫu email và quảng cáo
 • Luyện tập với các mẫu email, quảng cáo và bảng biểu
 • Luyện tập với các mẫu email quảng cáo và thư mời
 • Luyện tập với các đoạn email và mẫu biểu
 • Luyện tập với các đoạn email và lịch trình
 • Luyện tập với các đoạn email, hướng dẫn
 • Luyện tập với các mẫu email quảng cáo chào hàng
 • Luyện tập với các bản tin, thư tín và phiếu mua hàng
 • Luyện tập với các đoạn thư tín và email
 • Luyện tập với các đoạn quảng cáo, tin tức
 • Luyện tập với các đoạn emails và thông tin
 • Luyện tập với các bài báo, ghi chú và email quảng bá
 • Luyện tập với các đoạn email và quảng cáo
 • Luyện tập các mẫu về email, bảng biểu và thư tín
 • Luyện đọc với các đoạn thông báo và email quảng cáo
 • Luyện tập với đoạn văn về nội quy, thư tín và phản hồi
 • Luyện tập về memo và bảng đăng ký
 • Luyện tập với các đoạn thư tín và email trao đổi