TOEIC 990

Khóa luyện thi TOEIC mục tiêu 990 điểm, dành cho những người đã thi đạt 700 điểm trở lên theo format mới năm 2019 với đầy đủ đáp án, giải thích chi tiết cho người tự học

Một từ hoặc cụm từ bị thiếu trong mỗi câu hỏi của phần này. Bốn lựa chọn được đưa sẵn cho mỗi câu. Lựa chọn phương án đúng nhất để hoàn thành câu. Sau đó chọn (A), (B), (C) hoặc (D) trên phiếu làm bài

Ôn theo chủ đề

 • Luyện tập chiến lược: Trạng từ chỉ tần xuất
 • Luyện tập chiến lược: Liên từ
 • Luyện tập chiến lược: Giới từ
 • Luyện tập chiến lược: Chuyển ngữ
 • Luyện tập chiến lược: Động từ cầu khiến
 • Luyện tập chiến lược: Câu điều kiện
 • Luyện tập chiến lược: Thì của động từ
 • Luyện tập chiến lược: Ngữ động từ
 • Luyện tập chiến lược: Từ cùng họ
 • Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (1)
 • Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (2)
 • Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part V - Bài số 1
 • Luyện tập với chủ đề phỏng vấn
 • Luyện tập với chủ đề hóa đơn
 • Luyện tập với chủ đề phỏng vấn (tiếp)
 • Luyện tập với thư phàn nàn
 • Luyện tập với thư phàn nàn (tiếp)
 • Luyện tập với hoạt động doanh nghiệp
 • Luyện tập với hoạt động doanh nghiệp (tiếp)
 • Luyện tập với chủ đề quản trị | Đề 1
 • Luyện tập với chủ đề quản trị | Đề 2
 • Luyện tập với chủ đề quản trị | Đề 3
 • Luyện tập với chủ đề quản trị | Đề 4
 • Luyện tập với chủ đề sản xuất | Đề 1
 • Luyện tập với chủ đề sản xuất | Đề 2
 • Luyện tập với chủ đề sản xuất | Đề 3
 • Luyện tập với chủ đề sản xuất | Đề 4
 • Luyện tập chủ đề liên quan đến tiền | Đề 1
 • Luyện tập chủ đề liên quan đến tiền | Đề 2
 • Luyện tập chủ đề liên quan đến tiền | Đề 3
 • Luyện tập chủ đề liên quan đến tiền | Đề 4
 • Cụm động từ | Đề 1
 • Cụm động từ | Đề 2
 • Luyện Tập Với Động Từ Trong Câu | Đề 1
 • Luyện Tập Với Động Từ Trong Câu | Đề 2
 • Luyện Tập Với Cách Chia Động Từ Dễ Gây Nhầm Lẫn
 • Luyện Tập Với Động Từ Đi Kèm Giới Từ

Luyện tập nhanh

 • Luyện tập nhanh | Đề 1
 • Luyện tập nhanh | Đề 2
 • Luyện tập nhanh | Đề 3
 • Luyện tập nhanh | Đề 4
 • Luyện tập nhanh | Đề 5
 • Luyện tập nhanh | Đề 6
 • Luyện tập nhanh | Đề 7
 • Luyện tập nhanh | Đề 8
 • Luyện tập nhanh | Đề 9
 • Luyện tập nhanh | Đề 10
 • Luyện tập nhanh | Đề 11
 • Luyện tập nhanh | Đề 12
 • Luyện tập nhanh | Đề 13
 • Luyện tập nhanh | Đề 14
 • Luyện tập nhanh | Đề 15
 • Luyện tập nhanh | Đề 16
 • Luyện tập nhanh | Đề 17
 • Luyện tập nhanh | Đề 18
 • Luyện tập nhanh | Đề 19
 • Luyện tập nhanh | Đề 20
 • Luyện tập nhanh | Đề 21
 • Luyện tập nhanh | Đề 22
 • Luyện tập nhanh | Đề 23
 • Luyện tập nhanh | Đề 24
 • Luyện tập nhanh | Đề 25
 • Luyện tập nhanh | Đề 26
 • Luyện tập nhanh | Đề 28
 • Luyện tập nhanh | Đề 52
 • Luyện tập nhanh | Đề 29
 • Luyện tập nhanh | Đề 30
 • Luyện tập nhanh | Đề 31
 • Luyện tập nhanh | Đề 32
 • Luyện tập nhanh | Đề 33
 • Luyện tập nhanh | Đề 34
 • Luyện tập nhanh | Đề 35
 • Luyện tập nhanh | Đề 36
 • Luyện tập nhanh | Đề 37
 • Luyện tập nhanh | Đề 38
 • Luyện tập nhanh | Đề 39
 • Luyện tập nhanh | Đề 40
 • Luyện tập nhanh | Đề 41
 • Luyện tập nhanh | Đề 42
 • Luyện tập nhanh | Đề 43
 • Luyện tập nhanh | Đề 44
 • Luyện tập nhanh | Đề 45
 • Luyện tập nhanh | Đề 46
 • Luyện tập nhanh | Đề 47
 • Luyện tập nhanh | Đề 48
 • Luyện tập nhanh | Đề 49
 • Luyện tập nhanh | Đề 50
 • Luyện tập nhanh | Đề 51
 • Luyện tập Part 5 - Bài 1
 • Luyện tập Part 5 - Bài 2
 • Luyện tập Part 5 - Bài 3
 • Luyện tập Part 5 - Bài 4
 • Luyện tập Part 5 - Bài 5
 • Luyện tập Part 5 - Bài 6
 • Luyện tập Part 5 - Bài 7
 • Luyện tập Part 5 - Bài 8
 • Luyện tập Part 5 - Bài 9
 • Luyện tập Part 5 - Bài 10
 • Luyện tập Part 5 - Bài 11
 • Luyện tập Part 5 - Bài 12
 • Luyện tập Part 5 - Bài 13
 • Luyện tập Part 5 - Bài 14
 • Luyện tập Part 5 - Bài 15
 • Luyện tập Part 5 - Bài 16
 • Luyện tập Part 5 - Bài 17
 • Luyện tập Part 5 - Bài 18
 • Luyện tập Part 5 - Bài 19
 • Luyện tập Part 5 - Bài 20
 • Luyện tập Part 5 - Bài 21
 • Luyện tập Part 5 - Bài 22
 • Luyện tập Part 5 - Bài 23
 • Luyện tập Part 5 - Bài 24
 • Luyện tập Part 5 - Bài 25
 • Luyện tập Part 5 - Bài 26
 • Luyện tập Part 5 - Bài 27
 • Luyện tập Part 5 - Bài 28
 • Luyện tập Part 5 - Bài 29
 • Luyện tập Part 5 - Bài 30

Đề tổng hợp

 • Incomplete Sentences | Đề Số 1
 • Incomplete Sentences | Đề Số 2
 • Incomplete Sentences | Đề Số 3
 • Incomplete Sentences | Đề Số 4
 • Incomplete Sentences | Đề Số 5
 • Incomplete Sentences | Đề Số 6
 • Incomplete Sentences | Đề Số 7
 • Incomplete Sentences | Đề Số 8
 • Incomplete Sentences | Đề Số 9
 • Incomplete Sentences | Đề Số 10
 • Incomplete Sentences | Đề Số 11
 • Incomplete Sentences | Đề Số 12
 • Incomplete Sentences | Đề Số 13
 • Incomplete Sentences | Đề Số 14
 • Incomplete Sentences | Đề Số 15
 • Incomplete Sentences | Đề Số 16
 • Incomplete Sentences | Đề Số 17
 • Incomplete Sentences | Đề Số 18
 • Incomplete Sentences | Đề Số 19
 • Incomplete Sentences | Đề Số 20
 • Incomplete Sentences | Đề Số 21
 • Incomplete Sentences | Đề Số 86
 • Incomplete Sentences | Đề Số 22
 • Incomplete Sentences | Đề Số 23
 • Incomplete Sentences | Đề Số 24
 • Incomplete Sentences | Đề Số 25
 • Incomplete Sentences | Đề Số 26
 • Incomplete Sentences | Đề Số 27
 • Incomplete Sentences | Đề Số 28
 • Incomplete Sentences | Đề Số 29
 • Incomplete Sentences | Đề Số 30
 • Incomplete Sentences | Đề Số 31
 • Incomplete Sentences | Đề Số 32
 • Incomplete Sentences | Đề Số 33
 • Incomplete Sentences | Đề Số 34
 • Incomplete Sentences | Đề Số 35
 • Incomplete Sentences | Đề Số 36
 • Incomplete Sentences | Đề Số 37
 • Incomplete Sentences | Đề Số 38
 • Incomplete Sentences | Đề Số 39
 • Incomplete Sentences | Đề Số 40
 • Incomplete Sentences | Đề Số 41
 • Incomplete Sentences | Đề Số 42
 • Incomplete Sentences | Đề Số 43
 • Incomplete Sentences | Đề Số 44
 • Incomplete Sentences | Đề Số 45
 • Incomplete Sentences | Đề Số 46
 • Incomplete Sentences | Đề Số 47
 • Incomplete Sentences | Đề Số 48
 • Incomplete Sentences | Đề Số 49
 • Incomplete Sentences | Đề Số 50
 • Incomplete Sentences | Đề Số 51
 • Incomplete Sentences | Đề Số 54
 • Incomplete Sentences | Đề Số 52
 • Incomplete Sentences | Đề Số 53
 • Incomplete Sentences | Đề Số 55
 • Incomplete Sentences | Đề Số 56
 • Incomplete Sentences | Đề Số 57
 • Incomplete Sentences | Đề Số 58
 • Incomplete Sentences | Đề Số 59
 • Incomplete Sentences | Đề Số 60
 • Incomplete Sentences | Đề Số 61
 • Incomplete Sentences | Đề Số 62
 • Incomplete Sentences | Đề Số 63
 • Incomplete Sentences | Đề Số 64
 • Incomplete Sentences | Đề Số 65
 • Incomplete Sentences | Đề Số 66
 • Incomplete Sentences | Đề Số 67
 • Incomplete Sentences | Đề Số 68
 • Incomplete Sentences | Đề Số 69
 • Incomplete Sentences | Đề Số 70
 • Incomplete Sentences | Đề Số 71
 • Incomplete Sentences | Đề Số 72
 • Incomplete Sentences | Đề Số 78
 • Incomplete Sentences | Đề Số 73
 • Incomplete Sentences | Đề Số 74
 • Incomplete Sentences | Đề Số 75
 • Incomplete Sentences | Đề Số 76
 • Incomplete Sentences | Đề Số 77
 • Incomplete Sentences | Đề Số 79
 • Incomplete Sentences | Đề Số 80
 • Incomplete Sentences | Đề Số 81
 • Incomplete Sentences | Đề Số 82
 • Incomplete Sentences | Đề Số 83
 • Incomplete Sentences | Đề Số 84
 • Incomplete Sentences | Đề Số 85
 • Incomplete Sentences | Đề Số 87
 • Incomplete Sentences | Đề Số 88
 • Incomplete Sentences | Đề Số 89
 • Incomplete Sentences | Đề Số 90
 • Incomplete Sentences | Đề Số 91
 • Incomplete Sentences | Đề Số 92
 • Incomplete Sentences | Đề Số 93
 • Incomplete Sentences | Đề Số 94
 • Incomplete Sentences | Đề Số 95
 • Incomplete Sentences | Đề Số 96
 • Incomplete Sentences | Đề Số 97
 • Incomplete Sentences | Đề Số 98
 • Incomplete Sentences | Đề Số 105
 • Incomplete Sentences | Đề Số 99
 • Incomplete Sentences | Đề Số 100
 • Incomplete Sentences | Đề Số 101
 • Incomplete Sentences | Đề Số 102
 • Incomplete Sentences | Đề Số 103
 • Incomplete Sentences | Đề Số 104

Đề thi thử

 • Đề thi thử số 1