TOEIC 550

Khóa luyện thi TOEIC mục tiêu 450-550 điểm theo format mới năm 2019 đầy đủ đáp án, giải thích, phù hợp cho các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường

Trong phần này bạn sẽ đọc các đoạn văn. Sau đó tìm một từ hoặc cụm từ còn thiếu trong mỗi câu. Dưới mỗi câu là bốn lựa chọn cho sẵn. Chọn các đáp án phù hợp nhất để hoàn thành đoạn văn

Ôn theo chủ đề

 • LUYỆN TẬP CHIẾN LƯỢC
 • ÔN TẬP PHẦN ĐỌC HIỂU - PART 6
 • Luyện tập: Danh động từ hay động từ nguyên thể - 2
 • Luyện tập: Động từ
 • Luyện tập: Động từ - 2
 • Luyện tập: Thì của động từ
 • Luyện tập: Mệnh đề quan hệ
 • Luyện tập: Thì của động từ - 2
 • Part 6: Bài tập tổng hợp 1
 • Part 6: Bài tập tổng hợp 2
 • Part 6: Bài tập tổng hợp 3
 • Part 6: Bài tập tổng hợp 4
 • Part 6: Bài tập tổng hợp 5
 • Part 6: Bài tập tổng hợp 6
 • Danh động từ và Động từ nguyên mẫu
 • Trợ động từ
 • Sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ
 • Thì của động từ
 • Đại từ và từ hạn định
 • Danh từ và mạo từ
 • Mệnh đề quan hệ
 • Liên từ và giới từ
 • Câu điều kiện
 • Các câu hỏi dạng khác
 • Luyện tập củng cố part 6
 • LUYỆN TẬP CHIẾN LƯỢC - 2
 • Luyện tập Part 6 - Bài 1
 • Luyện tập Part 6 - Bài 2
 • Luyện tập Part 6 - Bài 3
 • Luyện tập Part 6 - Bài 4
 • Luyện tập Part 6 - Bài 5
 • Luyện tập Part 6 - Bài 6
 • Luyện tập Part 6 - Bài 7
 • Sự hòa hợp thời thì, cách sử dụng từ loại và từ vựng
 • Sự hòa hợp thời thì, cách sử dụng từ loại và từ vựng | Bài 2
 • Sự hòa hợp thời thì, cách sử dụng từ loại và từ vựng | Bài 3
 • Sự hòa hợp thời thì, cách sử dụng từ loại và từ vựng | Bài 4
 • Cách sử dụng trạng từ, giới từ và đại từ trong câu
 • Cách sử dụng cấu trúc so sánh hơn kém, so sánh hơn nhất và trạng từ
 • Trạng từ, giới từ đi với động từ và tính từ và luyện tập từ vựng trong câu
 • Ôn luyện về cách sử dụng từ vựng trong câu

Bổ sung vốn từ vựng

 • Bổ sung vốn từ vựng - Banking and Finance
 • Bổ sung vốn từ vựng - Marketing
 • Bổ sung vốn từ vựng - Hospitality
 • Bổ sung vốn từ vựng - Office
 • Bổ sung vốn từ vựng - Shopping
 • Bổ sung vốn từ vựng - Transportation
 • Bổ sung vốn từ vựng - Health
 • Bổ sung vốn từ vựng - Telephone
 • Bổ sung vốn từ vựng - Travel
 • Bổ sung vốn từ vựng - Mail
 • Bổ sung vốn từ vựng - Insurance
 • Bổ sung vốn từ vựng - Meetings

Đề tổng hợp

 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 1
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 2
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 3
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 4
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 5
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 6
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 7
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 8
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 9
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 10
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 11
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 12
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 13
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 14
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 15
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 16
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 17
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 18
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 19
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 20
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 21
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 22
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 23
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 24
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 25
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 26
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 27
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 28
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 29
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 30
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 31
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 32
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 33
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 34
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 35
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 36
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 37
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 38
 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng tổng hợp | Đề 39