TOEIC 550

Khóa luyện thi TOEIC mục tiêu 450-550 điểm theo format mới năm 2019 đầy đủ đáp án, giải thích, phù hợp cho các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường

Trong phần này, bạn se đọc các đoạn văn, ví dụ như các tạp chí, bài báo, thư tín hoặc quảng cáo. Mỗi đoạn văn sẽ có một vài câu hỏi. Lựa chọn câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi và đánh dấu (A), (B), (C) hoặc (D) trên phiếu trả lời

Đoạn văn đơn

 • Luyện tập: Quảng cáo học thử
 • Luyện tập: Thư tín thương mại
 • Luyện tập: Quảng cáo - 2
 • Luyện tập: Thư tín thương mại - 2
 • Luyện tập: Quảng cáo - 3
 • Luyện tập: Thư tín thương mại - 3
 • Luyện tập: Bài viết và báo cáo - 2
 • Luyện tập: Bài viết và báo cáo - 3
 • Luyện tập: Thông báo - 2
 • Luyện tập: Thông báo - 3
 • Luyện tập: Bài viết và báo cáo - 4
 • Trợ động từ và động từ nguyên thể trong đoạn văn đơn
 • Trợ động từ trong đoạn văn đơn
 • Cấu trúc câu trong đoạn văn đơn
 • Liên từ và Giới từ trong đoạn văn đơn
 • Luyện tập Part 7 - Bài 1
 • Luyện tập Part 7 - Bài 2
 • Luyện tập Part 7 - Bài 3
 • Luyện tập Part 7 - Bài 4
 • Luyện tập Part 7 - Bài 5
 • Luyện tập Part 7 - Bài 6
 • Luyện tập Part 7 - Bài 7
 • Luyện tập Part 7 - Bài 8
 • Luyện tập Part 7 - Bài 9
 • Luyện tập Part 7 - Bài 10
 • Luyện tập Part 7 - Bài 11
 • Luyện tập Part 7 - Bài 12
 • Luyện tập Part 7 - Bài 13
 • Luyện tập Part 7 - Bài 14
 • Luyện tập Part 7 - Bài 15
 • Luyện tập Part 7 - Bài 16
 • Luyện tập Part 7 - Bài 17
 • Luyện tập Part 7 - Bài 18
 • Luyện tập Part 7 - Bài 19
 • Luyện tập Part 7 - Bài 20
 • Luyện tập Part 7 - Bài 21
 • Luyện tập Part 7 - Bài 22
 • Luyện tập Part 7 - Bài 23
 • Luyện tập Part 7 - Bài 24
 • Luyện tập Part 7 - Bài 25
 • Luyện tập Part 7 - Bài 26
 • Are you setting up a small business?
 • Luyện Tập Với Đoạn Văn Và Email
 • Luyện Tập Với Đoạn Văn
 • Luyện Tập Với Các Mẫu Quảng Cáo
 • Luyện đọc Single passages | Bài 1
 • Luyện tập với fax và quảng cáo
 • Luyện tập với các nội dung thông báo
 • Luyện tập với bài báo và fax
 • Luyện đọc với thư tín và biểu đồ
 • Luyện tập với thông báo và quảng cáo
 • Luyện tập với các mẫu thông báo và đơn
 • Luyện tập với biểu đồ và bài báo
 • Luyện đọc Single passages | Bài 2
 • Luyện tập với các mẫu quảng cáo và thông báo
 • Luyện tập với quảng cáo và thư tín
 • Luyện đọc với single passages | Bài 3
 • Luyện đọc với single passages | Bài 4
 • Luyện đọc với single passages | Bài 5
 • Luyện đọc với single passages | Bài 6
 • Luyện đọc với single passages | Bài 7
 • Luyện đọc với single passages | Bài 8
 • Luyện đọc với single passages | Bài 9
 • Luyện đọc với single passages | Bài 11
 • Luyện đọc với single passages | Bài 12
 • Luyện đọc với single passages | Bài 13
 • Luyện đọc với single passages | Bài 14
 • Luyện đọc với single passages | Bài 15
 • Luyện đọc với single passages | Bài 16
 • Luyện đọc với single passages | Bài 17
 • Luyện đọc với single passages | Bài 18
 • Luyện đọc với single passages | Bài 19
 • Luyện đọc với single passages | Bài 20
 • Luyện đọc với single passages | Bài 21
 • Luyện đọc với single passages | Bài 22

Đoạn văn đôi

 • Double Passages - Luyện tập 1
 • Double Passages - Luyện tập 2
 • Double Passages - Luyện tập 3
 • Double Passages - Luyện tập 4
 • Double Passages - Luyện tập 5
 • Double Passages - Luyện tập 6
 • Double Passages - Luyện tập 7
 • Double Passages - Luyện tập 8
 • Luyện tập Part 7 - Bài 1
 • Luyện tập Part 7 - Bài 2
 • Luyện tập Part 7 - Bài 3
 • Luyện tập Part 7 - Bài 4
 • Luyện tập Part 7 - Bài 5
 • Luyện tập Part 7 - Bài 6
 • Luyện tập với thư tín và fax
 • Luyện tập với các đoạn memo
 • Luyện Tập Với Bảng Biểu
 • Luyện tập với thư tín
 • Bài đọc tổng hợp single và double passages
 • Luyện tập với biểu đồ
 • Luyện tập với bảng biểu và thư tín
 • Luyện tập với memo và biểu đồ
 • Bài tổng hợp single và double passages | Bài 1
 • Bài tổng hợp single và double passages | Bài 2
 • Bài tổng hợp single và double passages | Bài 3