A2 Flyers

Flyers là cấp độ cao nhất trong kỳ thi Cambridge YLE, thuộc trình độ A2 theo Khung trình độ chung Châu Âu (CEFR)

Đối tượng mà Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Flyers hướng tới: thí sinh từ 11 - 12 tuổi (dành cho học sinh lớp 5,6).

Thành tích của mỗi thí sinh được thể hiện qua các biểu tượng hình khiên (Logo của Cambridge) được in trên chứng chỉ với số lượng tối đa mỗi bạn nhỏ nhận được là 5 hình cho mỗi kĩ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết.
Như vậy, những thí sinh đạt điểm tuyệt đối sẽ được 15 khiên. Tuy không có quy định về số điểm đạt và không đạt, mức điểm trung bình được xem là “đỗ” hiện nay là tổng số khiên từ 10 trở lên và mỗi kĩ năng không được dưới 2 khiên.

Con sẽ được học:

 • Giao tiếp trong các hình huống quen thuộc và tương tác với người nói tiếng Anh chậm, rõ ràng.
 • Hiểu tiếng Anh viết đơn giản, những thông báo ngắn và những chỉ dẫn bằng lời.
 • Viết ghi chú ngắn, đơn giản, sử dụng cách diễn đạt và cụm từ cơ bản.
 • Đọc và viết các câu đơn giản, bao gồm thông tin về thời gian, ngày tháng, nơi chốn...
 • Tăng phản xạ khi làm các bài tập giống hệt đề thi thật về format và độ khó
 • Đảm bảo đạt ít nhất 12 khiên khi thi lấy chứng chỉ Flyers

Đầy đủ các phần trong bài thi Flyers Reading & Writing. Các đề thi và bài tập đều có đáp án và giải thích chi tiết cho bé tự học

Part 1. Choose the correct words and write

 • A card học thử
 • A bridge
 • A pilot
 • A toothbrush
 • A cafe
 • A farmer
 • Jam
 • A bridge
 • A camel
 • Presents
 • A chemist's
 • A circus
 • Offices
 • Wool
 • Summer
 • Space
 • Clowns
 • Gloves
 • An actor
 • Uniforms
 • An actor
 • A plate
 • A journalist
 • Glass

Part 2. Read the conversation and choose the best answer

 • A woman is buying some stamps học thử
 • Tom and Helen học thử
 • There is a picture of a dinosaur on the wall
 • Mr West and Emma
 • The man in the red car is wearing a hat
 • John and Anna
 • There is a chicken cooking on the fire
 • Micheal and Harry
 • One of the pirates is wearing trousers with stripes and a hat
 • Lucy and Paul
 • The policeman is wearing gloves and a hat
 • Richard and Sarah
 • There is an old, grey castle on the highest hill
 • Michael and Alex
 • The person who is skiing is wearing
 • Robert and Vicky
 • The girl is wearing red tights with yellow spots on them
 • Harry and Sarah
 • The fish are in a round glass bowl on a table
 • Sarah and her father
 • The cat is jumping through the window
 • Emma and Hellen
 • It's a foggy day and it's snowing
 • Harry and his mother
 • The pirates on the beach look dangerous and unfriendly
 • Sarah and Mrs Brown
 • It is a cold and cloudy day and everything is wet
 • Alex is talking to her mum about going out
 • The boy standing in front of the bookshop is buying some fruit
 • Michael and Tom
 • The boys are playing volleyball
 • Betty is talking to her friend
 • There is a red butterfly
 • Emma and Harry
 • There are tree round tables
 • Jack and Tom
 • The girl at the restaurant is talking a picture
 • William and Sarah
 • Octopus
 • Jane and her dad
 • Two boys are singing a song together
 • Sarah and her grandmother
 • The children are all wearing the same blue uniform
 • Richard and his Mum
 • The clock say it's half past four
 • Richard and aunt Jane
 • All the people are wearing gloves
 • Emma and David

Part 3. Read the story

 • Fred's holiday học thử
 • A red drum
 • Robert's birthday
 • My last weekend
 • Tom's garden
 • David lives near the beach
 • My name is Nick
 • Jane's got a goldfish
 • Katy and her family
 • John went camping
 • One day last winter
 • Helen usually walks straight home after school
 • Michael and Mum
 • Mr Brown and his children
 • I love taking pictures of fish
 • The cows
 • Vicky in a forest
 • Last winter in William's village
 • I've got two little brothers
 • My grandma's house
 • I love going to the beach
 • Emma's last Sunday
 • Ridding camels
 • Harry visits his grandparents

Part 4. Choose the right words

 • Jill's lovely day học thử
 • Bats
 • Mary and Harry
 • My pet: Bat
 • Michael went camping
 • Betty won a competition
 • Paper
 • Zoos
 • Sharks
 • Mars
 • Astronauts
 • Cameras
 • Wood
 • Whales
 • Ducks and Swans
 • A famous artist
 • Goats
 • Dinosaurs
 • Teeth
 • Hippos
 • Planets
 • Stamps
 • Chickens
 • Planes

Part 5. Look at the picture and read story

 • The great day học thử
 • Mr Park's class visit a castle
 • Richard paints his room
 • What a surprise!
 • Katy and Michael's app
 • The golf ball
 • Snowboarding lesson

Part 6. Write the missing words

 • We are having a great time học thử
 • Dear Mr White
 • The first day of our holiday
 • There's a new teacher at school
 • We tried to cycle up Fairgreen Hill
 • Today was a special day
 • An email to George

Part 7. Look at the three pictures

 • An astronaut học thử
 • Sophia went with her friend
 • The penguins
 • The moutain
 • An egg
 • A tortoise
 • A school trip
 • Baseball
 • Skateboarding