A2 Flyers

Flyers là cấp độ cao nhất trong kỳ thi Cambridge YLE, thuộc trình độ A2 theo Khung trình độ chung Châu Âu (CEFR)

Đối tượng mà Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Flyers hướng tới: thí sinh từ 11 - 12 tuổi (dành cho học sinh lớp 5,6).

Thành tích của mỗi thí sinh được thể hiện qua các biểu tượng hình khiên (Logo của Cambridge) được in trên chứng chỉ với số lượng tối đa mỗi bạn nhỏ nhận được là 5 hình cho mỗi kĩ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết.
Như vậy, những thí sinh đạt điểm tuyệt đối sẽ được 15 khiên. Tuy không có quy định về số điểm đạt và không đạt, mức điểm trung bình được xem là “đỗ” hiện nay là tổng số khiên từ 10 trở lên và mỗi kĩ năng không được dưới 2 khiên.

Con sẽ được học:

 • Giao tiếp trong các hình huống quen thuộc và tương tác với người nói tiếng Anh chậm, rõ ràng.
 • Hiểu tiếng Anh viết đơn giản, những thông báo ngắn và những chỉ dẫn bằng lời.
 • Viết ghi chú ngắn, đơn giản, sử dụng cách diễn đạt và cụm từ cơ bản.
 • Đọc và viết các câu đơn giản, bao gồm thông tin về thời gian, ngày tháng, nơi chốn...
 • Tăng phản xạ khi làm các bài tập giống hệt đề thi thật về format và độ khó
 • Đảm bảo đạt ít nhất 12 khiên khi thi lấy chứng chỉ Flyers

Luyện thi Flyers phần Listening với các bài luyện tập giống hệt đề thi thật. MonKa.Vn đảm bảo bạn sẽ tăng điểm tuyệt đối với các kiến thức phủ toàn bộ phần thi này

Part 2. Listen and write

 • Tennis competition học thử
 • Dancing classes
 • New Street School Library
 • Mrs Hill
 • Holiday in England
 • Sue Clark
 • Katy's holiday
 • Betty Fountain
 • Mr Powers
 • Children's Magazine
 • Camping trip to lake
 • Planet art club
 • Hello!!
 • Our new teacher
 • Dad's birthday
 • Richard's Family
 • Writing competition
 • Homework - About a pen
 • Cooking lessons
 • Visit to the museum
 • English homework: Television
 • Class visit to Sunny Farm
 • Camping at the farm
 • High Flyers Footbal Club

Part 3. Listen and write a letter in each box

 • Tony's mother talked about food with her friends học thử
 • Talking to the children about some postcards
 • Paul's big sister is telling about her day at work
 • People get up at difference times
 • Emma is looking after a little boy
 • Jim's mum went shopping
 • David often forgets to bring things home
 • Alex's uncle loves taking photos
 • Robert loves animal
 • Robert and his friend
 • Emma's family member
 • Mary and her husband, John, have gone camping
 • A man at the zoo gave the animals the wrong food to eat
 • Helen's mum forgot to take lots of things with her to work today
 • Lucy's dad had problems on the first day in his new office
 • Where did Vicky's grandpa get these things?
 • Which thing must Alex take tomorrow?
 • Where must Richard take each thing?
 • Butterflies
 • Ticket
 • Journalist
 • Keys
 • David
 • School

Part 4. Listen and tick the box

 • What's Sue's brother's job? học thử
 • How did Sally go to town?
 • What did John do last weekend?
 • How many homes has Richard's Aunt Betty got?
 • Where is John's bed in hospital?
 • What did Jill do at the weekend?
 • Which baby is Michael?
 • What time did school finish?
 • Where did Sarah go for her birthday?
 • How did David go to town
 • Which is Katy's new house?
 • What did William do in the school holidays?
 • Where is Aunt May going to play volleyball?
 • What does Sarah want to do after school?
 • How are they going to go to the airport?
 • How is Bill going to get to the football game?
 • Where did Katy go on her birthday?
 • Which lesson did David like best at school today?
 • What did Richard win in the competition
 • What is Jack looking at on the computer now?
 • What does John like best at Century Park?
 • Where is Michael?
 • What time must Robert get up in the morning?
 • What's Emma going to do?

Part 5. Listen and colour and draw

 • Fish and boats học thử
 • Kick the ball
 • The green parrot cafe
 • Balloons and planes
 • A picnic in forest
 • Fishing and playing
 • A snow man
 • The shop
 • Camping
 • A meal
 • Camels
 • In a hospital
 • Skiing
 • Rowing
 • The little girl is dancing
 • Dinner in the garden
 • I love the elephants
 • All people are wet in the street
 • A yellow bird
 • Astronauts in space
 • These two girls are in the kitchen
 • People inside a hotel
 • The artist's picture
 • School playground