TOEIC 750

Khóa luyện thi TOEIC mục tiêu 750 điểm, dành cho các bạn đã có trình độ TOEIC tương đương 550 điểm. Luyện tập các đề thi theo format mới năm 2019 đầy đủ đáp án, giải thích

Một từ hoặc cụm từ bị thiếu trong mỗi câu hỏi của phần này. Bốn lựa chọn được đưa sẵn cho mỗi câu. Lựa chọn phương án đúng nhất để hoàn thành câu. Sau đó chọn (A), (B), (C) hoặc (D) trên phiếu làm bài

Incomplete Sentences

 • Incomplete Sentences - Bài 1
 • Incomplete Sentences - Bài 2
 • Incomplete Sentences - Bài 3
 • Incomplete Sentences - Bài 4
 • Incomplete Sentences - Bài 5
 • Incomplete Sentences - Bài 6
 • Incomplete Sentences - Bài 7
 • Incomplete Sentences - Bài 8
 • Incomplete Sentences - Bài 9
 • Incomplete Sentences - Bài 10
 • Luyện tập với Danh từ
 • Luyện tập với Động từ
 • Luyện tập với Tính từ
 • Luyện tập với Trạng từ
 • Luyện tập với Liên từ
 • Luyện tập với Giới từ
 • Luyện tập với Danh từ (tiếp)
 • Luyện tập với Động từ (tiếp)
 • Luyện tập với Tính từ (tiếp)
 • Luyện tập với Trạng từ (tiếp)
 • Luyện tập với Đại từ
 • Luyện tập tăng cường
 • Luyện tập tăng cường | Đề 1
 • Luyện tập tăng cường | Đề 2
 • Luyện tập tăng cường | Đề 3
 • Luyện tập tăng cường | Đề 4
 • Luyện tập chung - 1
 • Luyện tập chung - 2
 • Luyện tập chung - 3
 • Luyện tập chung - 4
 • Ôn tập ngữ pháp - 1
 • Ôn tập ngữ pháp - 2
 • Ôn tập ngữ pháp - 3
 • Ôn tập ngữ pháp - 4
 • Ôn tập ngữ pháp - 5
 • Ôn tập ngữ pháp - 6
 • Ôn tập ngữ pháp - 7
 • Ôn tập ngữ pháp - 8
 • Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (1)
 • Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (2)
 • Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (3)
 • Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (4)
 • Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (5)
 • Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (6)
 • Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (7)
 • Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (8)
 • Part 5: Luyện tập hoàn thành câu (9)
 • Luyện tập với Từ cùng họ
 • Thì của động từ - 1
 • Thì của động từ - 2
 • Luyện tập với Từ cùng họ - 2
 • Luyện tập với Từ cùng họ - 3
 • Luyện tập với Từ cùng họ - 4
 • Luyện tập với Từ cùng họ - 5
 • Tăng cường luyện thi Part 5 - Bài số 36
 • Tăng cường luyện thi Part 5 - Bài số 37
 • Ôn tập Part 5 - Bài số 1
 • Ôn tập Part 5 - Bài số 2
 • Part 5 - Incomplete sentences - practice test 1
 • Part 5 - Incomplete sentences - practice test 2
 • Ôn tập Part 5 - Bài số 3
 • Ôn tập Part 5 - Bài số 4
 • Ôn tập Part 5 - Bài số 5
 • Part 5 - Incomplete sentences - practice test 3
 • Ôn tập Part 5 - Bài số 6
 • Ôn tập Part 5 - Bài số 7
 • Ôn tập Part 5 - Bài số 8
 • Part 5 - Incomplete sentences - practice test 4
 • Part 5 - Incomplete sentences - practice test 4
 • Part 5 - Incomplete sentences - practice test 5
 • Part 5 - Incomplete sentences - practice test 6
 • Part 5 -Incomplete sentences - practice test 7
 • Part 5 - Incomplete sentences - Practice test 8
 • Part 5 - Incomplete sentences - Practice test 9
 • Part 5 - Incomplete sentences - Practice test 10
 • Part 5 - Incomplete sentences - Practice test 11
 • Các câu hỏi và chủ đề ít gặp
 • Luyện tập chiến lược
 • Những vấn đề về động từ
 • Những vấn đề về động từ (tiếp)
 • Những vấn đề về danh từ
 • Những vấn đề về đại từ
 • Những vấn đề về đại từ và từ ghép
 • Luyện tập Part 5 - Bài 1
 • Luyện tập Part 5 - Bài 2
 • Luyện tập Part 5 - Bài 3
 • Luyện tập Part 5 - Bài 4
 • Luyện tập Part 5 - Bài 5
 • Luyện tập Part 5 - Bài 6
 • Luyện tập Part 5 - Bài 7
 • Luyện tập Part 5 - Bài 9
 • Luyện tập Part 5 - Bài 10
 • Luyện tập Part 5 - Bài 11
 • Sự so sánh với tính từ
 • Trạng từ chỉ tần xuất
 • Hiện tại & Quá khứ phân từ
 • Luyện tập chung bài 5
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 1
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 2
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 3
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 4
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 5
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 6
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 7
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 8
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 9
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 10
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 11
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 12
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 13
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 14
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 15
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 16
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 17
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 18
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 19
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 20
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 21
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 22
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 23
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 24
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 25
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 26
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 27
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 28
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 29
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 30
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 31
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 32
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 33
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 34
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 35
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 36
 • Câu Hỏi Tổng Hợp TOEIC Part 5 | Đề 37
 • Luyện Tập Với Cách Chia Động Từ
 • Cách Chia Động Từ Theo Chủ Ngữ
 • Sự Hòa Hợp Giữa Chủ Ngữ Và Động Từ
 • Chia Động Từ Đúng Trong Câu
 • Incomplete Sentences | Đề Số 1
 • Incomplete Sentences | Đề Số 2
 • Incomplete Sentences | Đề Số 3
 • Incomplete Sentences | Đề Số 4
 • Incomplete Sentences | Đề Số 5
 • Incomplete Sentences | Đề Số 6
 • Incomplete Sentences | Đề Số 7
 • Incomplete Sentences | Đề Số 8
 • Incomplete Sentences | Đề Số 9
 • Incomplete Sentences | Đề Số 10
 • Incomplete Sentences | Đề Số 11
 • Incomplete Sentences | Đề Số 12
 • Incomplete Sentences | Đề Số 13
 • Incomplete Sentences | Đề Số 14
 • Incomplete Sentences | Đề Số 15
 • Incomplete Sentences | Đề Số 16
 • Incomplete Sentences | Đề Số 17
 • Incomplete Sentences | Đề Số 18
 • Incomplete Sentences | Đề Số 19
 • Incomplete Sentences | Đề Số 20
 • Incomplete Sentences | Đề Số 21

Ngữ pháp tổng hợp

 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 1
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 2
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 3
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 4
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 5
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 6
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 7
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 8
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 9
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 10
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 11
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 12
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 13
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 14
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp -Bài số 15
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp -Bài số 16
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp -Bài số 17
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 18
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 19
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 20
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 21
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 22
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 23
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 24
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 25
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 26
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 27
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 28
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 29
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 30
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 31
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 32
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 33
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 34
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 35
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 36
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 37
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 38
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 39
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 40
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 41
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 42
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 43
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 44
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 45
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 46
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 47
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 48
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 49
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 50
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 51
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 52
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 53
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 54
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 55
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 56
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 57
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 58
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 59
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 60
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 61
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 62
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 63
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 64
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 65
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 66
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 67
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 68
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 69
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 70
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 71
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 72
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 73
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 74
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 75
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 76
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 77
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 78
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 79
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 80
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 81
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 82
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 83
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 84
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 85
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 86
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 87
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 88
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 89
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 90
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 91
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 92
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 93
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 94
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 95
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 96
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 97
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 98
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 99
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp - Bài số 100

Ngữ pháp tổng hợp (tiếp)

 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 1
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 2
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 3
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 4
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 5
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 6
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 7
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 8
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 9
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 10
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 11
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 12
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 13
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 14
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 15
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 16
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 17
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 18
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 19
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 20
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 21
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 22
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 23
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 24
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 25
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 26
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 27
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 28
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 29
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 30
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 31
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 32
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 33
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 34
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 35
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 36
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 37
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 38
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 39
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 40
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 41
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 42
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 43
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 44
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 45
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 46
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 47
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 48
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 49
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 50
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 51
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 52
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 53
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 54
 • Ôn tập Part 5 - Ngữ pháp tổng hợp (2) - Bài số 55