TOEFL Junior

TOEFL Junior là chương trình học tiếng Anh trực tuyến được MonKa thiết kế theo chuẩn của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ nhằm phát triển các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết dành riêng cho học sinh THCS.

Thông qua các bài luyện tập, học sinh còn được trải nghiệp bài thi TOEFL Junior một cách toàn diện và chính thống nhất.

Các bài ĐỌC với các chủ đề học thuật lẫn cuộc sống hàng ngày, không chỉ giúp các em phát triển từ vựng theo chủ điểm, mà còn học được các chủ điểm ngữ pháp cũng như bồi đắp kiến thức nền.

Các bài NGHE thường là các câu hội thoại giữa bạn bè trang lứa, giữa con và bố mẹ, giữa trò và thầy – rất gần gũi, quen thuộc với những cấu trúc các em có thể ứng dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày.

Khác với các chương trình học thông thường, khóa học này tại MonKa đề cao tính tự chủ trong việc lên kế hoạch học tập, theo dõi tiến độ học tập của học sinh. Học sinh, phụ Huynh và giáo viên dễ dàng theo dõi tiến độ học tập qua hệ thống báo cáo điện tử.

Language Form and Meaning

Các thành phần của câu

 • Xác định chủ ngữ trong đoạn quảng cáo
 • Luyện tập xác định tân ngữ
 • Xác định chủ ngữ giả với "there", "it"
 • Luyện tập chung về các thành phần trong câu
 • Luyện tập với bổ ngữ cho chủ ngữ
 • Luyện tập với bổ ngữ cho tân ngữ
 • Luyện tập chung về bổ ngữ
 • Luyện tập về chủ ngữ trong đoạn quảng cáo
 • Luyện tập về tân ngữ trong thông báo
 • Luyện tập về cách dùng "there", "it" trong email
 • Luyện tập tổng hợp về chủ ngữ và tân ngữ
 • Luyện tập về bổ ngữ cho chủ ngữ
 • Luyện tập về bổ ngữ cho tân ngữ
 • Luyện tập chung về bổ ngữ trong đoạn văn
 • Luyện tập dạng động từ trong email
 • Luyện tập chung về dạng hoàn thành của động từ

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

 • Luyện tập về chia động từ theo số ít
 • Luyện tập về chia động từ theo số nhiều
 • Luyện tập về chia động từ theo số lượng
 • Luyện tập tổng hợp về chia động từ theo chủ ngữ
 • Luyện tập tổng hợp về chia động từ theo chủ ngữ (tiếp)

Động từ và cách chia động từ

 • Luyện tập chia động từ trong email
 • Luyện tập chia động từ trong thông báo
 • Luyện tập chia động từ trong ghi chú
 • Luyện tập chia động từ trong bài báo
 • Luyện tập chia động từ trong giáo trình
 • Luyện tập chia thì động từ trong email
 • Luyện tập chia thì động từ trong bài luận
 • Luyện tập chia thì động từ trong giáo trình
 • Luyện tập chia động từ trong lời chỉ dẫn
 • Luyện tập chia thì động từ trong thông báo
 • Luyện tập chia thì động từ trong bài luận học sinh
 • Chia động từ thể bị động
 • Câu bị động trong thông báo
 • Câu bị động trong email
 • Luyện tập tổng hợp về chia động từ
 • Luyện tập tổng hợp các dạng của động từ
 • Luyện tập chia thì động từ trong tạp chí
 • Luyện tập chung về chia động từ trong giáo trình
 • Luyện tập chia động từ tiếp diễn trong lời chỉ dẫn
 • Luyện tập với thì hoàn thành của động từ

Trợ động từ

 • Luyện tập về trợ động từ trong thông báo
 • Luyện tập về trợ động từ trong thông báo (tiếp)
 • Luyện tập trợ động từ trong email
 • Luyện tập trợ động từ trong lời chỉ dẫn
 • Luyện tập củng cố về chia động từ, trợ động từ
 • Luyện tập về trợ động từ trong thông báo (tiếp)
 • Luyện tập về trợ động từ trong lời chỉ dẫn
 • Luyện tập về trợ động từ trong email
 • Luyện tập với các trợ động từ đặc biệt (may well, be supposed to ...)
 • Luyện tập với trợ động từ trong tạp chí

Câu bị động

 • Luyện tập về dạng bị động trong thông báo
 • Luyện tập về dạng bị động trong ghi chú
 • Luyện tập về dạng bị động trong email
 • Luyện tập củng cố về câu bị động

Câu điều kiện

 • Luyện tập về câu điều kiện trong bản ghi chú
 • Luyện tập về câu điều kiện trong thư tín
 • Luyện tập về câu điều kiện trong trích dẫn
 • Luyện tập tổng hợp về chia động từ, câu điều kiện, trợ động từ
 • Luyện tập câu điều kiện trong thông báo
 • Luyện tập với câu điều kiện trong email
 • Luyện tập chung về câu điều kiện
 • Luyện tập tổng hợp về trợ động từ, câu điều kiện, chia động từ

Động từ nguyên thể

 • Động từ nguyên thể đóng vai trò như danh dừ, tính từ và trạng từ
 • Động từ nguyên thể đóng vai trò như danh dừ, tính từ và trạng từ (tiếp)
 • Luyện tập về cách dùng động từ nguyên thể
 • Luyện tập về cách dùng động từ nguyên thể (tiếp)
 • Luyện tập củng cố về động từ nguyên thể
 • Luyện tập về cách dùng động từ nguyên thể trong email
 • Luyện tập về cách dùng động từ nguyên thể trong chỉ dẫn
 • Luyện tập về cách dùng động từ nguyên thể trong quảng cáo
 • Luyện tập về cách dùng động từ nguyên thể trong thông báo
 • Luyện tập củng cố về động từ nguyên thể (tiếp)

Danh động từ (Gerund)

 • Luyện tập về danh động từ trong lời nhắn
 • Luyện tập về danh động từ trong email
 • Luyện tập về danh động từ trong bài luận
 • Luyện tập về danh động từ trong thông báo
 • Luyện tập tổng hợp về danh động từ
 • Luyện tập với danh động từ trong tạp chí
 • Luyện tập với danh động từ trong email
 • Luyện tập với danh động từ trong bài luận
 • Luyện tập với danh động từ trong thông báo
 • Luyện tập tổng hợp về danh động từ (tiếp)

Phân từ

 • Luyện tập về phân từ trong thông báo
 • Luyện tập về phân từ trong tạp chí
 • Luyện tập về phân từ trong lời nhắn
 • Luyện tập về phân từ trong email
 • Luyện tập tổng hợp về phân từ
 • Luyện tập với phân từ trong thông báo
 • Luyện tập với phân từ trong tạp chí
 • Luyện tập với phân từ trong đoạn ghi chú
 • Luyện tập với phân từ trong email
 • Luyện tập với phân từ trong tạp chí sức khỏe
 • Luyện tập củng cố về phân từ

Đề thi thử

 • Đề Thi TOEFL Junior Language Form and Meaning | Đề 1
 • Đề Thi TOEFL Junior Language Form and Meaning | Đề 2
 • Đề Thi TOEFL Junior Language Form and Meaning | Đề 3
 • Đề Thi TOEFL Junior Language Form and Meaning | Đề 4
 • Đề Thi TOEFL Junior Language Form and Meaning | Đề 5
 • Đề Thi TOEFL Junior Language Form and Meaning | Đề 6
 • Đề Thi TOEFL Junior Language Form and Meaning | Đề 7
 • Đề Thi TOEFL Junior Language Form and Meaning | Đề 8
 • Đề Thi TOEFL Junior Language Form and Meaning | Đề 9
 • Đề Thi TOEFL Junior Language Form and Meaning | Đề 10
 • Đề Thi TOEFL Junior Language Form and Meaning | Đề 11
 • Đề Thi TOEFL Junior Language Form and Meaning | Đề 12
 • Đề Thi TOEFL Junior Language Form and Meaning | Đề 13
 • Đề Thi TOEFL Junior Language Form and Meaning | Đề 14