Thì Hiện Tại Đơn – Công thức, Cách dùng và bài tập