Chức năng, vị trí của Adj (tính từ) và Adv (trạng từ)