TOEFL Primary

Khóa học TOEFL của MonKa được thiết kế để trang bị cho các con những kỹ năng và kiến thức cần thiết để có thể chinh phục bài thi TOEFL Primary Step 1, Step 2.

Các con sẽ có thể hệ thống các kiến thức mình đã học một cách tốt nhất và dễ dàng nhất cho việc ôn tập sau này.

Và thực hành làm rất nhiều bài luyện tập và đề thi thử TOEFL Primary Step 1, Step 2. Rèn luyện các kỹ năng làm bài thi như nhận dạng câu hỏi, phân bổ thời gian, định vị thông tin nhanh chóng.

Khóa học này sẽ giúp con:

 • Kỹ năng Đọc – Lối suy nghĩ học thuật: Học từ vựng mới và tập trung vào những thông tin chính.
 • Kỹ năng Nghe – Học cách chặn tiếng ồn: Lọc ra những thông tin bổ sung và tập trung vào những gì quan trọng
 • Am hiểu được các câu phức tạp hơn và các chủ đề từ vựng ít quen thuộc hơn
 • Tìm kiếm và diễn dịch được thông tin
 • Nắm bắt được trình tự của các chỉ dẫn
 • Hiểu được câu chuyện dài khoảng 250 từ và văn bản học thuật
 • Định vị và kết nối được thông tin trong toàn bộ một văn bản
 • Suy luận và rút ra kết luận

The Listening Comprehension section tests your ability to listen for basic interpersonal, instructional and academic purposes

Listening Step 1

 • The children are cold học thử
 • What did the father tell his son to do? học thử
 • Listen to a girl talking to her father học thử
 • What does the girl give the boy? học thử
 • Why did the teacher call? học thử
 • What did the teacher tell the students to do?
 • What will the girl do next?
 • What will Carmen do tomorrow?
 • What is the story about?
 • Watching TV
 • What is the girl going to do?
 • Do you have any brothers or sisters?
 • What will the boy do next?
 • Listen to the phone message
 • The faces
 • What does the boy do every morning?
 • What hairstyle does she have?
 • What will the hairdresser do next?
 • Why did Bill call?
 • What are they doing?
 • Listen to the librarian
 • What time does the library open?
 • Listen to the conversation between a student and a librarian
 • Why did Nick call?
 • Their jobs
 • What are the students going to do next?
 • Who teaches math?
 • Why does the girl look sad?
 • Why did the girl call Max?
 • Đề thi thử tổng hợp số 1
 • In my backpack
 • What is the teacher going to do next?
 • What is in your backpack?
 • Listen to the conversation between a teacher and a student
 • Why did James call?
 • Fruits and vegetables
 • How is the boy's mom feeling now?
 • Are you a picky eater?
 • Listen to the conversation between a girl and her mom
 • What does the girl want people to do?
 • Jobs
 • Listen to the doctor
 • What do you do for a living?
 • What job doesn't the girl have in mind?
 • What does Robin want to do?
 • Personality
 • What does the boy do before he goes to bed?
 • Do you enjoy outdoor activities?
 • What kind of personality does Jim have?
 • Listen to the boy telling a story
 • Đề thi thử tổng hợp số 2
 • At the super market
 • What is the woman going to buy?
 • What are you going to buy?
 • Listen to the conversation between a woman and a cashier
 • Listen to the boy complaining
 • At the clothing store
 • How should the man dress for the meeting?​
 • How may I help you?
 • Listen to the conversation between a salesperson and a girl
 • What does the woman want?
 • Things in the kitchen
 • What does the woman need in the morning?
 • Where do people generally keep refrigerators?
 • What kitchen appliance does the boy use?
 • Why did the woman call?
 • Hobby
 • Where does the boy go to buy new miniature cars?
 • Do you have any hobbies?
 • What's the girl's hobby?
 • What does Kenny want to do?
 • Đề thi thử tổng hợp số 3

Listening Step 2

 • What do the girls do every morning?
 • What will the boy do next?
 • Why did Amy call?
 • Listen to the story about Jessica and her mother
 • What does the man do for a living?
 • Conversation between a paramedic and an unjured man
 • Why did doctor Lee call?
 • Who is Susan?
 • What is the teacher talking about?
 • What is this place?
 • What will the boy do next?
 • Why did Max go to Cynthia's house?
 • Listen to the story about James and Peter
 • Listen to the advertisement
 • What is the man doing?
 • What is woman's job?
 • Why did James call?
 • Listen to the story about Luke
 • The teacher is giving instructions
 • Đề thi thử tổng hợp số 1
 • What is the boy eating?
 • Conversation between a cashier and a man
 • What is true based on the phone message?
 • Listen to the story about Luna
 • The chef giving instructions
 • What is the man doing?
 • What will the girl do next?
 • Why did the boy call his dad?
 • What happened on Monday morning?
 • What is the lesson about?
 • Jobs around town
 • What is woman's job?
 • Why did Sophia call?
 • Listen to the story about Julie
 • Listen to the teacher giving a lesson about jobs
 • Historical figures
 • What did Mother Terasa do in India?
 • Why did Maria call Julie?
 • What is Columbus's great achievement?
 • Where is the class going to go?
 • Đề thi thử tổng hợp số 2
 • Places to visit
 • What did the boy do during his summer vacation
 • Why did Sean call Cindy?
 • Listen to the story about Jeff
 • What is Mardi Gras?
 • At the airport
 • What did the passenger ask for?
 • Why did Rick call his mom?
 • Why was Sally very excited?
 • What job is the teacher describing?
 • Animals
 • What is NOT mentioned about Arctic foxes?
 • Why did Lydia call Harry?
 • Listen to the story about Amy
 • What does 'prey' mean?
 • All about weather
 • What is the girl doing?
 • Why did Mrs. Blooming call?
 • What was the news about?
 • What will the class do next?
 • Đề thi thử tổng hợp số 3