TOEFL Primary

 • Học được TẤT CẢ các nội dung, khóa học tại MonKa
 • Mua một lần, học TRỌN ĐỜI
 • Không giới hạn thiết bị đăng nhập
 • Thầy cô hỗ trợ kiến thức 24/7
 • Giá trọn gói 399K

Tóm tắt cấu trúc ngữ pháp TOEFL Primary với cách dùng, công thức và bài tập minh họa. Đi kèm với đó là chiến lược và mẹo làm bài thi

Từ vựng Step 1

 • Từ vựng về gia đình học thử
 • Từ vựng về vẻ bề ngoài học thử
 • Từ vựng về thư viện
 • Từ vựng về trường học
 • Từ vựng về đồ dùng học tập
 • Từ vựng về rau củ quả
 • Từ vựng về nghề nghiệp
 • Từ vựng về tính cách
 • Từ vựng về siêu thị
 • Từ vựng về quần áo
 • Từ vựng về đồ bếp
 • Từ vựng về sở thích

Từ vựng Step 2

 • Chủ đề tình bạn học thử
 • Chủ đề cộng đồng học thử
 • Chủ đề nhà cửa
 • Chủ đề ngân hàng
 • Chủ đề ăn uống
 • Chủ đề công cụ, dụng cụ
 • Chủ đề nghề nghiệp
 • Chủ đề lịch sử
 • Chủ đề du lịch
 • Chủ đề sân bay
 • Chủ đề động vật
 • Chủ đề thời tiết

Ngữ pháp Step 1

 • Danh từ số ít học thử
 • Danh từ số nhiều học thử
 • Đại từ
 • Giới từ
 • Thì hiện tại đơn
 • Thì hiện tại tiếp diễn
 • Thì quá khứ đơn
 • Thì quá khứ tiếp diễn
 • Thì tương lai
 • Tính từ và trạng từ
 • So sánh hơn
 • So sánh nhất

Ngữ pháp Step 2

 • Động từ to be học thử
 • a/an và the học thử
 • Some và any
 • Các từ dùng để đếm
 • May và Might
 • Too many, too much và very
 • Can và Could
 • Should, have to và must
 • Cách tạo câu | Phần 1
 • Cách tạo câu | Phần 2
 • Cách tạo câu | Phần 3
 • Cách tạo câu | Phần 4

The Listening Comprehension section tests your ability to listen for basic interpersonal, instructional and academic purposes

Listening Step 1

 • The children are cold học thử
 • What did the father tell his son to do? học thử
 • Listen to a girl talking to her father học thử
 • What does the girl give the boy? học thử
 • Why did the teacher call? học thử
 • What did the teacher tell the students to do?
 • What will the girl do next?
 • What will Carmen do tomorrow?
 • What is the story about?
 • Watching TV
 • What is the girl going to do?
 • Do you have any brothers or sisters?
 • What will the boy do next?
 • Listen to the phone message
 • The faces
 • What does the boy do every morning?
 • What hairstyle does she have?
 • What will the hairdresser do next?
 • Why did Bill call?
 • What are they doing?
 • Listen to the librarian
 • What time does the library open?
 • Listen to the conversation between a student and a librarian
 • Why did Nick call?
 • Their jobs
 • What are the students going to do next?
 • Who teaches math?
 • Why does the girl look sad?
 • Why did the girl call Max?
 • Đề thi thử tổng hợp số 1
 • In my backpack
 • What is the teacher going to do next?
 • What is in your backpack?
 • Listen to the conversation between a teacher and a student
 • Why did James call?
 • Fruits and vegetables
 • How is the boy's mom feeling now?
 • Are you a picky eater?
 • Listen to the conversation between a girl and her mom
 • What does the girl want people to do?
 • Jobs
 • Listen to the doctor
 • What do you do for a living?
 • What job doesn't the girl have in mind?
 • What does Robin want to do?
 • Personality
 • What does the boy do before he goes to bed?
 • Do you enjoy outdoor activities?
 • What kind of personality does Jim have?
 • Listen to the boy telling a story
 • Đề thi thử tổng hợp số 2
 • At the super market
 • What is the woman going to buy?
 • What are you going to buy?
 • Listen to the conversation between a woman and a cashier
 • Listen to the boy complaining
 • At the clothing store
 • How should the man dress for the meeting?​
 • How may I help you?
 • Listen to the conversation between a salesperson and a girl
 • What does the woman want?
 • Things in the kitchen
 • What does the woman need in the morning?
 • Where do people generally keep refrigerators?
 • What kitchen appliance does the boy use?
 • Why did the woman call?
 • Hobby
 • Where does the boy go to buy new miniature cars?
 • Do you have any hobbies?
 • What's the girl's hobby?
 • What does Kenny want to do?
 • Đề thi thử tổng hợp số 3

Listening Step 2

 • What do the girls do every morning?
 • What will the boy do next?
 • Why did Amy call?
 • Listen to the story about Jessica and her mother
 • What does the man do for a living?
 • Conversation between a paramedic and an unjured man
 • Why did doctor Lee call?
 • Who is Susan?
 • What is the teacher talking about?
 • What is this place?
 • What will the boy do next?
 • Why did Max go to Cynthia's house?
 • Listen to the story about James and Peter
 • Listen to the advertisement
 • What is the man doing?
 • What is woman's job?
 • Why did James call?
 • Listen to the story about Luke
 • The teacher is giving instructions
 • Đề thi thử tổng hợp số 1
 • What is the boy eating?
 • Conversation between a cashier and a man
 • What is true based on the phone message?
 • Listen to the story about Luna
 • The chef giving instructions
 • What is the man doing?
 • What will the girl do next?
 • Why did the boy call his dad?
 • What happened on Monday morning?
 • What is the lesson about?
 • Jobs around town
 • What is woman's job?
 • Why did Sophia call?
 • Listen to the story about Julie
 • Listen to the teacher giving a lesson about jobs
 • Historical figures
 • What did Mother Terasa do in India?
 • Why did Maria call Julie?
 • What is Columbus's great achievement?
 • Where is the class going to go?
 • Đề thi thử tổng hợp số 2
 • Places to visit
 • What did the boy do during his summer vacation
 • Why did Sean call Cindy?
 • Listen to the story about Jeff
 • What is Mardi Gras?
 • At the airport
 • What did the passenger ask for?
 • Why did Rick call his mom?
 • Why was Sally very excited?
 • What job is the teacher describing?
 • Animals
 • What is NOT mentioned about Arctic foxes?
 • Why did Lydia call Harry?
 • Listen to the story about Amy
 • What does 'prey' mean?
 • All about weather
 • What is the girl doing?
 • Why did Mrs. Blooming call?
 • What was the news about?
 • What will the class do next?
 • Đề thi thử tổng hợp số 3

Luyện thi TOEFL Primary Reading với các loại câu hỏi thường gặp trong bài thi như: tìm ý chính, mục đích, suy luận, tham khảo, nghĩa của từ và chi tiết. Đi kèm với đó là cách học và mẹo làm bài để đạt điểm cao nhất

Reading Step 1

 • The boy is taking a photo học thử
 • Students go to class here học thử
 • You borrowed a book from the library học thử
 • Flower Sale học thử
 • Gia đình: Chọn từ đúng mô tả bức tranh
 • Gia đình: Chọn từ đúng cho bức tranh có mũi tên
 • Gia đình: Chọn câu đúng mô tả bức tranh
 • Gia đình: Đọc gợi ý và chọn đáp án đúng
 • Gia đình: Giới thiệu về gia đình
 • Gia đình: Thư gửi ông
 • Hình dáng: Chọn từ đúng mô tả bức tranh
 • Hình dáng: Chọn từ đúng cho bức tranh có mũi tên
 • Hình dáng: Đọc gợi ý và chọn đáp án đúng
 • Hình dáng: Giới thiệu bản thân
 • Hình dáng: Thư gửi bạn
 • Thư viện: Chọn từ đúng mô tả bức tranh
 • Thư viện: Đọc gợi ý và chọn đáp án đúng
 • Thư viện: Thẻ thư viện
 • Trường học: Chọn từ đúng mô tả bức tranh
 • Trường học: Đọc gợi ý và chọn đáp án đúng
 • Trường học: Thời khóa biểu
 • Luyện tập tổng hợp với tranh | Đề 1
 • Luyện tập tổng hợp với chọn đáp án từ lời gợi ý | Đề 1
 • Luyện tập tổng hợp về đọc đoạn văn | Đề 1
 • Luyện tập tổng hợp về đọc đoạn văn | Đề 2
 • Đồ dùng học tập: Luyện tập chung với tranh
 • Đồ dùng học tập: Đọc gợi ý và chọn đáp án đúng
 • Đồ dùng học tập: Luyện đọc với đoạn quảng cáo
 • Rau củ quả: Luyện tập chung với tranh
 • Rau củ quả: Đọc gợi ý và chọn đáp án đúng
 • Rau củ quả: Luyện đọc với hướng dẫn nấu ăn
 • Nghề nghiệp: Luyện tập chung với tranh
 • Nghề nghiệp: Đọc gợi ý và chọn đáp án đúng
 • Nghề nghiệp: Đọc thông tin cá nhân
 • Tính cách: Luyện tập chung với tranh
 • Tính cách: Đọc gợi ý và chọn đáp án đúng
 • Tính cách: Luyện đọc chung
 • Luyện tập tổng hợp với tranh | Đề 2
 • Luyện tập tổng hợp với chọn đáp án từ lời gợi ý | Đề 2
 • Luyện tập tổng hợp về đọc đoạn văn | Đề 3
 • Siêu thị: Luyện tập chung với tranh
 • Siêu thị: Đọc gợi ý và chọn đáp án đúng
 • Siêu thị: Luyện đọc với danh sách mua sắm
 • Quần áo: Luyện tập chung với tranh
 • Quần áo: Đọc gợi ý và chọn đáp án đúng
 • Quần áo: Luyện đọc với thông tin trên thẻ
 • Đồ bếp: Luyện tập chung với tranh
 • Đồ bếp: Đọc gợi ý và chọn đáp án đúng
 • Đồ bếp: Luyện đọc với lời hướng dẫn
 • Sở thích: Luyện tập chung với tranh
 • Sở thích: Đọc gợi ý và chọn đáp án đúng
 • Sở thích: Luyện đọc với lời thông báo
 • Luyện tập tổng hợp với tranh | Đề 3
 • Luyện tập tổng hợp với chọn đáp án từ lời gợi ý | Đề 3
 • Luyện tập tổng hợp về đọc đoạn văn | Đề 4

Reading Step 2

 • Luyện tập với từ vựng về bạn bè
 • Đọc đoạn văn mô tả về bạn bè
 • Luyện tập với từ vựng về cộng đồng
 • Luyện tập với các đoạn văn về nghề nghiệp
 • Luyện tập với từ vựng về đồ vật trong nhà
 • Luyện tập với sơ đồ các phòng trong nhà
 • Luyện tập với thư tín về nhà cửa
 • Luyện tập với đoạn văn về nhà cửa
 • Đọc câu chuyện về Judy và mẹ
 • Luyện tập với từ vựng về ngân hàng
 • Luyện tập với bảng biểu về ngân hàng
 • Luyện tập với thư tin về ngân hàng
 • Luyện tập với hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng
 • Đọc câu chuyện về Ted
 • Đề thi thử tổng hợp số 1
 • Luyện tập với từ vựng về đồ ăn
 • Luyện tập với menu về đồ ăn
 • Luyện tập với đơn đặt hàng đồ ăn
 • Luyện tập với đoạn văn về ăn uống
 • Luyện tập với đoạn văn về món Holly
 • Luyện tập với từ vựng về công cụ lao động
 • Luyện tập với đơn mua công cụ
 • Luyện tập với thư tín về sửa chữa
 • Luyện tập với đoạn văn về công cụ
 • Đọc câu chuyện về Brad và cha
 • Luyện tập với từ vựng về nghề nghiệp
 • Luyện tập với bản mô tả nghề nghiệp
 • Luyện tập với các đoạn văn về nghề nghiệp (tiếp)
 • Luyện tập với các đoạn văn về nghề nghiệp (tiếp)
 • Đọc câu chuyện về Mr. Waston
 • Luyện tập với từ vựng về lịch sử
 • Đọc đoạn văn về Walt Disney
 • Đọc đoạn văn về bài tập lịch sử
 • Đọc hướng dẫn viết tiểu sử
 • Đọc câu chuyện về William Shakepeare
 • Đề thi thử tổng hợp số 2
 • Luyện tập với các từ vựng về địa điểm
 • Where to go in Playland
 • Luyện tập với đoạn văn về địa điểm
 • Luyện tập với đoạn văn về di sản
 • Inca Trail and the Amazon
 • Luyện tập với chủ đề về sân bay
 • Luyện tập với thông tin trên vé máy bay
 • Luyện tập với thư tín về địa điểm
 • In-flight safety tips
 • Air Travel Tips
 • Animals
 • Zoo summer camp 2014
 • Dear Mr. Richardson
 • Các tín hiệu cảnh báo từ động vật
 • Luyện tập với từ vựng về thời tiết
 • Bản dự báo thời tiết
 • Thư gửi Ms. Jackson
 • Các dụng cụ liên quan đến thời tiết
 • Núi lửa được tạo như nào?
 • Đề thi thử tổng hợp số 3

The Reading and Writing paper has six sections and 40 questions in total. Each part begins with one or two examples. Children must spell their answers correctly in all parts of the test

Word Family 1

 • Sail Away!
 • The Big Race
 • Quack! Quack!
 • A Train to Grandpa's House
 • Birthday Cake
 • A Cape for Dale
 • A Fall Day
 • I Am Sam
 • It's a Shame
 • In The Van
 • A Grand Day
 • A Trip to the Bank
 • Snap and Clap
 • Crash!
 • A Flat Hat!
 • A Date to Skate
 • Brave Dave / ave as in cave
 • A Fawn on the Lawn / 'aw as in saw; awn as in dawn'
 • A Fun Day! / 'ay as in day'
 • Grandpa’s Treat / 'eat as in seat'
 • Three Lost Sheep / 'eep as in jeep'
 • In the Well / 'ell as in well'
 • A Letter From Ben / 'en as in pen'
 • The Best Nest / 'est as in nest'
 • At the Vet / 'et as in pet'

Word Family 2

 • Rice Is Nice! / 'ice as in nice'
 • A Sick Day / 'ick as in kick'
 • Slide Down! / 'ide as in ride'
 • The Night Sky / 'ight as in night'
 • A Pile of Leaves / 'ile as in smile; ime as in dime'
 • Jack and Jill / 'ill as in hill'
 • Can Tim Swim? / 'im as in swim'
 • Twin Skaters / 'in as in win'
 • Let’s Dine! / 'ine as in nine'
 • Spring / 'ing as in sing'
 • Did It Shrink? / 'ink as in sink'
 • A Trip to China / 'ip as in ship'
 • My Cat Kit / 'it as in sit'
 • Tick-Tock / 'ock as in clock'
 • A Frog in a Log / 'og as in log'
 • Smoke and Fire / 'oke as in broke'
 • Hop to It! / 'op as in mop'
 • Down the Slope / 'ope as in rope'
 • A Store for Hats / 'or as in for; ore as in more'
 • Do Not Go! / 'ot as in hot'
 • A Parade Comes to Town / 'own as in town'
 • Good Luck! / 'uck as in duck'
 • Snug as a Bug / 'ug as in rug'
 • Jump Over! / 'ump as in jump'
 • Run Away! / 'un as in fun; unk as in trunk'