B1 Preliminary for Schools

Chứng chỉ B1 Preliminary (PET) cho thấy rằng một học sinh đã nắm vững các kiến thức cơ bản về tiếng Anh và có những kỹ năng ngôn ngữ thực tế để sử dụng hàng ngày.

Kỳ thi này là một bước tiến hợp lý trong hành trình học ngôn ngữ của học sinh chuyển tiếp từ A2 Key sang B2 First.

Chứng chỉ PET do viện khảo thí của trường Đại học Cambridge Anh cấp và có giá trị vĩnh viễn.

Khóa học này sẽ giúp con:

 • đọc sách báo bằng tiếng Anh đơn giản
 • viết thư và email về các chủ đề hàng ngày
 • hiểu rõ các thông tin thực tế
 • thể hiện nhận thức về quan điểm và tâm trạng trong văn nói và viết tiếng Anh.
 • đọc hiểu các văn bản có nội dung gần gũi

Cùng luyện tập với các bài tập Part 1, 2, 3, 4 trong bài thi PET listening. Tất cả các bài tập đều có đáp án và script chi tiết

Part 1

 • Where is the girl's book now? học thử
 • What did the boy buy?
 • Who will be on the stage next?
 • When will Jack's mum pick him up?
 • Where will the girls meet?
 • When and where are they meeting?
 • Where is the station?
 • Which is the woman's house?
 • What is the man going to buy?
 • Where will the woman go first after work?
 • What will the boy bring for the barbacue? học thử
 • What is the girl going to bring for the picnic?
 • Where did the boy find his mobile phone?
 • Which was the girl favourite's film?
 • Which coat did the girl buy?
 • Where is the boy's family going to eat?
 • How is the girl going to help her dad?

Part 2

 • Nick Parker học thử
 • Indoor climbing centre
 • Abby Fielding
 • Maria Anderson
 • Classical music
 • An art festival
 • An internation camp
 • Sarah
 • A radio presenter talking about new books
 • John Dalin
 • What did the boy like best about it? học thử
 • Why didn't the boy enjoy the film?
 • What surprised the girl about the play?
 • Why did the girl leave the theatre early?
 • Why does the girl prefer taking the bus to the town centre?
 • What problem did the boy have on the trip?
 • You will hear two friends talking about a school trip to a museum

Part 3

 • Saturday course học thử
 • Griffon the horse
 • Caspar and the Circus Family
 • Poetry competition for schools
 • Information sheet
 • The Language Study Fair
 • Interview form
 • Glassgow
 • Camping trip
 • The Good Food Show
 • TV news presenter
 • Video game review
 • School photography competition
 • My acting club
 • Science museum visit
 • School trip to farm
 • Saturday music classes

Part 4

 • Thomas and Ruby học thử
 • Sharing a bedroom
 • Lisa and Sam
 • Lucas and Claire
 • Jim and his mother
 • Kate and George
 • A father and his daughter
 • Frank and Linda
 • Lisa and Ben
 • Anna and her father
 • Mandy started working as a DJ
 • Which sport does Andrea say she started playing first?
 • How did Callum learn about setting up a website?
 • Why did Jasmine decide to try a flying experience day?
 • How did Erik feel as they were setting off?
 • How did Carlotta feel during the Young Hairdresser competition?
 • How did Lin learn how to start putting videos online?