JLPT N4

Luyện thi tiếng Nhật N4 là khóa học dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Nhật hoặc đã học xong N5 và muốn tiếp tục học lên N4

Bộ đề thi đầy đủ các phần Hiragana, Kanji, Moji goi giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho phần từ vựng trong bài thi tiếng Nhật JLPT N4

Đề Thi Từ vựng (Hiragana)

 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 1 học thử
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 2 học thử
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 3
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 4
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 5
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 6
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 7
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 8
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 9
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 10
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 11
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 12
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 13
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 14
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 15
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 16
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 17
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 18
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 19
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 20
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 21
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 22
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 23
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 24
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 25
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 26
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 27
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 28
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 29
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 30
 • Đề Thi Từ Vựng N4 | Đề Số 31

Đề Thi Kanji

 • Bài tập Kanji 1 học thử
 • Bài tập Kanji - 2 học thử
 • Bài tập Kanji - 3
 • Bài tập Kanji - 4
 • Bài tập Kanji - 5
 • Bài tập Kanji - 6
 • Bài tập Kanji - 7
 • Bài tập Kanji - 8
 • Bài tập Kanji - 10
 • Bài tập Kanji - 11
 • Bài tập Kanji - 12
 • Bài tập Kanji - 13
 • Bài tập Kanji - 14
 • Bài tập Kanji - 15
 • Đề số 16 : Luyện thi kanji N4
 • Đề số 17 : Luyện thi kanji N4
 • Đề số 18 : Luyện thi kanji N4
 • Đề số 19 : Luyện thi kanji N4
 • Đề số 20 : Luyện thi kanji N4
 • Đề số 21 : Luyện thi kanji N4
 • Đề số 22 : Luyện thi kanji N4
 • Đề số 23 : Luyện thi kanji N4
 • Đề số 21 : Luyện thi kanji N5
 • Đề số 22 : Luyện thi kanji N5
 • Đề số 23 : Luyện thi kanji N5
 • Đề số 24 : Luyện thi kanji N5
 • Đề số 25 : Luyện thi kanji N5
 • Đề số 26 : Luyện thi kanji N5
 • Đề số 27: Luyện thi kanji N5
 • Đề Thi Kanji N4 | Đề Số 1 học thử
 • Đề Thi Kanji N4 | Đề Số 2 học thử
 • Đề Thi Kanji N4 | Đề Số 3
 • Đề Thi Kanji N4 | Đề Số 4
 • Đề Thi Kanji N4 | Đề Số 5
 • Đề Thi Kanji N4 | Đề Số 6
 • Đề Thi Kanji N4 | Đề Số 7
 • Đề Thi Kanji N4 | Đề Số 8
 • Đề Thi Kanji N4 | Đề Số 9
 • Đề Thi Kanji N4 | Đề Số 10
 • Đề Thi Kanji N4 | Đề Số 11
 • Đề Thi Kanji N4 | Đề Số 12
 • Đề Thi Kanji N4 | Đề Số 13
 • Đề Thi Kanji N4 | Đề Số 14
 • Đề Thi Kanji N4 | Đề Số 15
 • Đề Thi Kanji N4 | Đề Số 16
 • Đề Thi Kanji N4 | Đề Số 17
 • Đề Thi Kanji N4 | Đề Số 18
 • Đề Thi Kanji N4 | Đề Số 19
 • Đề Thi Kanji N4 | Đề Số 20

Đề Thi Phần 文字(moji) 語彙(goi)

 • Đề số 1: Luyện thi goi N4 học thử
 • Đề số 2: Luyện thi goi N4 học thử
 • Đề số 3: Luyện thi goi N4
 • Đề số 4: Luyện thi goi N4
 • Đề số 5: Luyện thi goi N4
 • Đề số 6: Luyện thi goi N4
 • Đề số 7: Luyện thi goi N4
 • Đề số 8: Luyện thi goi N4
 • Đề số 9 : Luyện thi goi N4
 • Đề số 10 : Luyện thi goi N4
 • Đề số 11 : Luyện thi goi N4
 • Đề số 12 : Luyện thi goi N4
 • Đề số 13 : Luyện thi goi N4
 • Đề số 14 : Luyện thi goi N4
 • Bài tập điền từ - 1
 • Bài tập điền từ - 2
 • Bài tập điền từ - 3
 • Bài tập điền từ - 4
 • Bài tập điền từ - 5
 • Bài tập điền từ - 6
 • Bài tập điền từ - 7
 • Bài tập điền từ 8
 • Chọn câu đúng - 10
 • Bài tập điền từ - 11
 • Bài tập điền từ - 12
 • Bài tập điền từ - 13
 • Bài tập điền từ đúng - 14
 • Bài tập điền từ đúng - 15

Đề thi thử

 • Đề thi N4 năm 1991 học thử
 • Đề thi N4 năm 1993
 • Đề thi N4 năm 1994
 • Đề thi N4 năm 1995
 • Đề thi N4 năm 1996
 • Đề thi N4 năm 1997
 • Đề thi N4 năm 1998
 • Đề thi N4 năm 1999