JLPT N4

Luyện thi tiếng Nhật N4 là khóa học dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Nhật hoặc đã học xong N5 và muốn tiếp tục học lên N4

Luyện nghe đầy đủ tất cả các bài luyện nghe tiếng Nhật N4 dưới đây, để đảm bảo đạt điểm tối đa trong bài thi nghe tiếng Nhật N4

Luyện Nghe N4

 • Luyện Nghe N4 JLPT Năm 2005 học thử
 • Luyện Nghe N4 JLPT Năm 2003 học thử
 • Luyện Nghe N4 JLPT Năm 2004
 • Luyện Nghe N4 JLPT Năm 2001
 • Luyện Nghe N4 JLPT Năm 2007
 • Luyện Nghe N4 | Đề 1
 • Luyện Nghe N4 | Đề 2
 • Luyện Nghe N4 | Đề 3
 • Luyện Nghe N4 | Đề 4
 • Luyện Nghe N4 | Đề 5
 • Luyện Nghe N4 | Đề 6
 • Luyện Nghe N4 | Đề 7
 • Luyện Nghe N4 | Đề 8
 • Luyện Nghe N4 | Đề 9
 • Luyện Nghe N4 | Đề 10
 • Luyện Nghe N4 | Đề 11
 • Luyện Nghe N4 | Đề 12
 • Luyện Nghe N4 | Đề 13
 • Luyện Nghe N4 | Đề 14
 • Luyện Nghe N4 | Đề 15
 • Luyện Nghe N4 | Đề 16
 • Luyện Nghe N4 | Đề 17
 • Luyện Nghe N4 | Đề 18
 • Luyện Nghe N4 | Đề 19
 • Luyện Nghe N4 | Đề 20
 • Luyện Nghe N4 | Đề 21
 • Luyện Nghe N4 | Đề 23
 • Luyện Nghe N4 | Đề 24
 • Luyện Nghe N4 | Đề 25