JLPT N4

Luyện thi tiếng Nhật N4 là khóa học dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Nhật hoặc đã học xong N5 và muốn tiếp tục học lên N4

Ôn tập kiểm tra kiến thức, năng lực đọc hiểu N4 bằng các câu hỏi trắc nghiệm theo chuẩn bài thi Năng lực tiếng Nhật JLPT N4

Luyện Đọc N4

 • Đề số 36 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 học thử
 • Đề số 37 : Luyện thi Ngữ Pháp N4 học thử
 • Đề số 38 : Luyện thi Ngữ Pháp N4
 • Đề số 39 : Luyện thi Ngữ Pháp N4
 • Đề số 48 : Luyện thi Ngữ Pháp N4
 • Luyện đọc - Bài số 32 ( luyện thi N4 )
 • Luyện đọc - Bài số 33 ( luyện thi N4 )
 • Luyện đọc - Bài số 34 ( luyện thi N4 )
 • Luyện đọc - Bài số 35 ( luyện thi N4 )
 • Luyện đọc - Bài số 36 ( luyện thi N4 )
 • Luyện đọc - Bài số 37 ( luyện thi N4 )
 • Luyện đọc - Bài số 38 ( luyện thi N4 )
 • Luyện đọc - Bài số 39 ( luyện thi N4 )
 • Luyện đọc - Bài số 40 ( luyện thi N4 )
 • Luyện đọc - Bài số 41 ( luyện thi N4 )
 • Luyện đọc - Bài số 42 ( luyện thi N4 )
 • Luyện đọc - Bài số 43 ( luyện thi N4 )
 • Luyện đọc - Bài số 44 ( luyện thi N4 )
 • Luyện đọc - Bài số 45 ( luyện thi N4 )
 • Luyện đọc - Bài số 46 ( luyện thi N4 )
 • Luyện Đọc N4 | Đề Số 1 học thử
 • Luyện Đọc N4 | Đề Số 2
 • Luyện Đọc N4 | Đề Số 4
 • Luyện Đọc N4 | Đề Số 5
 • Luyện Đọc N4 | Đề Số 6
 • Luyện Đọc N4 | Đề Số 7
 • Luyện Đọc N4 | Đề Số 8
 • Luyện Đọc N4 | Đề Số 9
 • Luyện Đọc N4 | Đề Số 10