Câu hỏi về tìm ý chính

Câu hỏi về tìm ý chính (main idea) sẽ hỏi bạn nội dung của đoạn văn chủ yếu về cái gì. Việc của bạn là chỉ ra rằng bạn có khả năng hiểu chung về những gì mình đang đọc.

Các câu hỏi về main idea thường có dạng sau:
  • What is the best title for the story?
  • What would be the best/most suitable headline for the article?
  • Which title best summaries the main idea of the passage?
  • What title is best for … ?
  • What would be the best title for … ?
  • What is the … mostly/mainly about?

Chiến lược 1. Tìm câu chủ đề

Ý chính của bài đọc nằm trong câu chủ đề, câu này thường nằm ở phần đầu đoạn văn. Nó chỉ ra ý chính của tác giả về toàn bộ đoạn văn. Thường thì câu chủ đề sẽ tóm tắt lại toàn bộ ý chính của đoạn.

Chú ý: Hãy cẩn thận khi đọc các câu chuyện trong bài thi TOEFL Junior. Các câu chuyện này thường không có câu chủ đề rõ ràng.

Ví dụ Many people think of heat and sand when imagining a desert, but surprisingly, Antarctica is technically the largest desert on Earth. A desert is defined as a place that gets an extremely low amount of rainfall. A land of cold and ice, Antarctica gets less precipitation than any other area in the world. Totaling over thirteen million square kilometers, the Antarctic desert is almost four million square kilometers larger than the world-famous Sahara desert.

Which title best summarizes the passage?
(A) Lands of Heat and Sand
(B) The Earth's Many Deserts
(C) The South Pole and Antarctica
(D) The Vast Desert of Antarctica

Giải thích: Đáp án đúng là D. Ý chính của đoạn văn là, Antarctica chính là sa mạc lớn nhất trên trái đất, câu này được thể hiện trong câu chủ đề “but surprisingly, Antarctica is technically the largest desert on Earth”. Các câu trả lời A, B, C không nói lên chủ đề chính của đoạn văn.


Chiến lược 2. Tìm các ý hỗ trợ cho câu chủ đề

Các ý hỗ trợ là các bằng chứng và/hoặc các lời giải thích được sử dụng trong đoạn văn để hỗ trợ cho ý chính.

Ví dụ There are many theories as to why the dinosaurs became extinct 65 million years ago, but the cause of the extinction has most often been traced to a meteor hitting the earth. It wasn't, however, the meteor's direct impact that killed the dinosaurs. Instead, after the meteor crashed into the Gulf of Mexico, it caused dust to rise into the atmosphere. This dust blocked out the sun, preventing plants from being able to photosynthesize. With the death of these plants, the dinosaurs no longer had a supply of food.

What would be the most suitable title for the passage?
(A) Meteor Dust on Earth
(B) Plants Without Photosynthesis
(C) Ideas About Dinosaurs' Life Cycle
(D) A Theory of Dinosaurs Extinction

Giải thích: Đáp án đúng là D. Sử dụng chiến lược 2 chúng ta thấy rằng các chi tiết hỗ trợ cho ý chính của đoạn văn rằng một ngôi sao băng lớn đã gây ra tuyệt chủng của loài khủng long. Chúng ta thấy rõ rằng tất cả các chi tiết trong đoạn văn đều gắn tới cùng một ý chính, do đó D là đáp án đúng.


Chiến lược 3. Tìm các từ khóa chính (keywords)

Tìm các từ khóa ở câu chủ đề trong toàn bộ đoạn văn. Nếu bạn biết các từ khóa chính trong câu chủ đề thì sẽ dễ dàng tìm ý chính của đoạn văn, bởi vì các từ khóa này sẽ được lặp lại trong toàn bộ đoạn văn. Để tìm các từ khóa, hãy tìm các từ hoặc cụm từ lặp lại trong đoạn văn. Những từ/cụm từ này sẽ gắn với ý chính. Các từ khóa thường là ngày tháng, tên, địa điểm hoặc các danh từ khác.

Ví dụ Tornadoes are extreme weather events found in nature and come in a variety of shapes and sizes. Waterspouts are known to form over bodies of water, often in tropical areas close to the equator. These tornadoes are connected to a large cumulus or cumulonimbus cloud. They are shaped like funnels which appear as twisting pillars of air. There are other better-known types of tornadoes such as the lamispout and the mul-tiple-vortex tornadoes.

Question Which title best summarizes the main idea of the passage?
(A) Types of Tornadoes
(B) Landspout Tornadoes
(C) Multiple-Vortex Tornadoes
(D) Cumulus and Cumulonimbus

 

Giải thích: Đáp án đúng là A. Có 3 loại về lốc xoáy được nhắc tới, do đó đáp án đúng phải bao gồm tất cả chúng. Sử dụng chiến lược 3, bạn có thể tìm ra các từ khóa chính trong câu chủ đề. Trong đoạn văn này là “tornadoes”, “shapes” và “sizes”


Chiến lược 4. Đọc kết luận

Kết luận là những câu cuối cùng tóm tắt ý chính của đoạn văn. Tìm những ý chính được chia sẻ trong câu chủ đề và kết luận.

Ví dụ Excerpt's Introduction — The potato is a staple In many western diets and Is one of the most widely used vegetables In the world. Excerpt's Conclusion — To this day, French fries made from Idaho potatoes are the most popular side dish across North America.

Question What is the passage mainly about?
(A) The western diet
(B) American fried foods
(C) High-quality vegetables
(D) The popularity of the potato

Giải thích: Đáp án đúng là D. Mặc dù không xem toàn bộ đoạn văn, chúng ta có thể sử dụng chiến lược 4 để tìm ý chính (potatoes being popular) từ lời giới thiệu và kết luận. Đáp án duy nhất phù hợp là D.


Luyện tập:

Luyện tập về tìm ý chính của đoạn văn

Tìm ý chính trong email

Tìm ý chính trong câu chuyện

Tìm ý chính trong đoạn văn

Tìm ý chính trong đoạn văn (tiếp)

Tìm ý chính trong email, bài báo và đoạn văn