Pre A1 Starters

 • Học được TẤT CẢ các nội dung, khóa học tại MonKa
 • Mua một lần, học TRỌN ĐỜI
 • Không giới hạn thiết bị đăng nhập
 • Thầy cô hỗ trợ kiến thức 24/7
 • Giá trọn gói 399K

Video bài giảng độc quyền của các chuyên gia tại MonKa sẽ giúp bé tự học các chủ đề trong khóa Starters một cách hứng thú với lối dạy sinh động và giải thích kỹ lưỡng

Bài giảng

 • Chào hỏi và các câu giao tiếp cơ bản hàng ngày học thử
 • Đại từ nhân xưng & tính từ sở hữu học thử
 • Đại từ chỉ định This, That, These, Those học thử
 • Câu hỏi What's this?/ What are these? & What's that?/ What are those?
 • Các câu hỏi với từ hỏi What, Who, How...
 • Cấu trúc There is ... & There are ...
 • Ôn tập lại các bài đã học
 • Hiện tại đơn to be - Phần 1
 • Hiện tại đơn to be - Phần 2
 • Giới từ chỉ nơi chốn: In, on, under, next to, behind, between, in front of
 • Thì hiện tại tiếp diễn
 • Động từ khiếm khuyến 'can' và 'can not (can't)'
 • Have got/Has got
 • Ôn tập lại các bài đã học
 • Thì hiện tại tiếp diễn (tiếp)
 • Hiện tại đơn (I like/I don't like)
 • Hiện tại đơn (he goes/he doesn't goes)
 • Hiện tại đơn (like + Ving)
 • Các động từ chỉ hành động và cấu trúc: Hãy cùng làm gì nhé
 • Kiểm tra cuối học phần Starters

Từ vựng

 • My body
 • At the zoo
 • At the clothes shop
 • My friend's birthday
 • My favourite food
 • At home
 • At school
 • At the beach
 • My street

Bộ đề thi Starters phần Listening với các bài luyện tập giống hệt đề thi thật. MonKa.Vn đảm bảo bạn sẽ tăng điểm tuyệt đối với các kiến thức phủ toàn bộ phần thi này

Listen and write a name or a number

 • Kim
 • Sam's class học thử
 • Nick
 • May
 • What's the name of Kim's father?
 • Lucy
 • Monster
 • Tom
 • Alex
 • Anna
 • Where does May live?
 • Where does Nick live?
 • How many planes has Tom got?
 • Pat
 • How many monsters does May have?
 • What's the name of Bill's toy monkey?
 • Kim

Listen and tick the box

 • Where are the onions?
 • What's Tom playing? học thử
 • What's Tom doing?
 • What's Sue doing?
 • What's the baby doing?
 • Which is May?
 • What's Ann doing?
 • Which boy is John?
 • Which boy is Sam?
 • Tom's favourite animal
 • Who is Ben's teacher?
 • What is Sam drawing?
 • Which is Nick's favourite sport?
 • What can Nick have?
 • What does Bill want for lunch?
 • Which is Sue's toy?
 • What's mum cleaning?

Listen and colour

 • Bird
 • Flower học thử
 • Fish
 • The ball
 • Party
 • Flower and bird
 • In a room
 • In the kitchen
 • Playing
 • Banana
 • Kite
 • Helicopter
 • T-shirt
 • Flowers in living room
 • The lizard
 • The fish
 • The frog family in the park

Đầy đủ các phần trong bài thi Starters Reading & Writing. Các đề thi và bài tập đều có đáp án và giải thích chi tiết cho bé tự học

Tick and Cross

 • Đồ vật học thử
 • Các con vật
 • Bộ phận cơ thể
 • Quần áo
 • Màu sắc
 • Đồ ăn uống
 • Trường học
 • Địa điểm và hướng
 • Thể thao, sở thích
 • Luyện tập tổng hợp - Đề số 1
 • Luyện tập tổng hợp - Đề số 2
 • Luyện tập tổng hợp - Đề số 3

Write yes or no

 • The boy is fishing học thử
 • The boy is sitting at the table
 • The boy is sitting in an armchair
 • The mouse is under the chair
 • In a party
 • At the sea
 • The frogs
 • Street
 • In the garden
 • Rabbits
 • Four of the children are wearing hats
 • The boy is ridding on his bike
 • There are two birds under the tree
 • One of the children is wearing jeans
 • The woman is wearing a brown skirt

Write the words

 • Các loại rau học thử
 • Các loại quả
 • Côn trùng
 • Phương tiện giao thông
 • Động vật
 • Bộ phận cơ thể
 • Quần áo
 • Màu sắc
 • Gia đình, bạn bè
 • Đồ ăn uống
 • Đồ vật
 • Các số từ 1 đến 20
 • Trường học
 • Thể thao, sở thích
 • Luyện tập tổng hợp | Đề 1

Choose a word from the box

 • An apple
 • Television học thử
 • A horse
 • A baby
 • A doll
 • A cat
 • A desk
 • A phone
 • A school
 • A horse
 • A classroom
 • A tiger
 • A computer
 • A computer
 • A desk

Write one-word answers

 • What is the boy playing with? học thử
 • What colour is the girl's hair
 • What is the duck doing?
 • What colour are the girls' dresses?
 • What are the children playing with?
 • What's the boy ridding?
 • Which room is Sue in?
 • Where are the clothes?
 • What drink has he got?
 • What's the man playing?
 • How many boys are there?
 • What's the dog standing on?
 • On a train
 • What is the woman cleaning?

Reading Comprehension

 • That is Jenny học thử
 • I see a chef
 • Went to the hospital
 • I see my friends
 • Skating
 • Rachel
 • I have a friend
 • Jason
 • Olivia
 • Larry
 • Forest ranger
 • Flowers
 • Maria
 • To the farm
 • A shipwreck
 • The girl and her horse
 • Mat the dog
 • Max the cat
 • The Cow
 • The Owl
 • The Ladybug
 • Bugs in the Jar
 • Three Little Kittens
 • My Pet Hen
 • Matt’s Bike
 • School
 • Jan’s Pumpkin
 • Sledding
 • My Pet Dog
 • Playing in the Snow
 • Reading
 • At the farm
 • Playing Soccer
 • Drawing
 • Apple Picking

Hướng dẫn và bài mẫu luyện thi nói Cambridge Starters

Một số đề thi mẫu

 • Giới thiệu các bước trong bài thi nói
 • Bài mẫu số 1
 • Bài mẫu số 2 (video) học thử
 • Pre A1 Starters speaking test – Paolo
 • Pre A1 Starters speaking test – Rebecca
 • Cambridge English YLE Starters Speaking Exam
 • Pre A1 Starters speaking test – Tommaso
 • Cambridge Starters Speaking Test