Lớp 2 (Kết nối tri thức)

Toán lớp 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) giúp các em không chỉ có được những kiến thức, kỹ năng học toán cơ bản ban đầu mà còn tìm thấy toán học trong cuộc sống hàng ngày

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

 • Bài 1: Ôn Tập Các Số Đến 100
 • Bài 2: Tia Số. Số Liền Trước Số Liền Sau
 • Bài 3: Các Thành Phần Của Phép Cộng Phép Trừ
 • Bài 4: Hơn Kém Nhau Bao Nhiêu
 • Bài 5: Ôn Tập Phép Cộng Phép Trừ Trong Phạm Vi 100
 • Bài 6: Luyện Tập Chung

PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 20

 • Bài 7: Phép Cộng (Qua 10) Trong Phạm Vi 20
 • Bài 7: Phép Cộng (Qua 10) Trong Phạm Vi 20 (trang 29-30)
 • Bài 7: Phép Cộng (Qua 10) Trong Phạm Vi 20 (trang 30-31)
 • Bài 7 | Luyện Tập 4 Trang 32
 • Bài 8 | Bảng Cộng (Qua 10) Trang 33 - 34
 • Bài 8 | Luyện Tập Trang 34 - 35
 • Bài 9 | Trang 36 - 37| Bài toán về thêm bớt một số đơn vị

LÀM QUEN VỚI KHỐI LƯỢNG, DUNG TÍCH

 • Bài 15 Trang 57 - 60 | Ki-lô-gam
 • Bài 15: Ki- lô- gam |tiết 3| Trang 61
 • Bài 15: Lít |Tiết 1 |Trang 62
 • Bài 15 Lít |Tiết 2 | Trang 64
 • Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị đo ki lô gam, lít - Tiết 1
 • Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị đo ki lô gam, lít - Tiết 2
 • Bài 18: Luyện tập chung | Trang 70

PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (có nhớ) TRONG PHẠM VI 100

 • Bài 19: Phép cộng(có nhớ) số có 2 chữ số với số có 1 chữ số Trang 72
 • Bài 19: Phép cộng có nhớ số có 2 chữ số với số có 1 chữ số Tiết 2
 • Bài 19: Phép cộng có nhớ số có 2 chữ số với số có 1 chữ số Trang 74
 • Bài 20: Phép cộng có nhớ số có 2 chữ số với số có 2 chữ số Trang 76
 • Bài 20: Phép cộng có nhớ số có 2 chữ số với số có 2 chữ số Trang 77
 • Bài 20: Phép cộng có nhớ số có 2 chữ số với số có 2 chữ số Trang 78
 • Bài 20: Phép cộng có nhớ số có 2 chữ số với số có 2 chữ số Trang 79
 • Bài 21 Luyện tập chung| Tiết 1
 • Bài 21: Luyện tập chung Tiết 2| Trang 81

LÀM QUEN VỚI HÌNH PHẲNG

NGÀY-GIỜ, GIỜ-PHÚT, NGÀY-THÁNG

ÔN TẬP HỌC KỲ 1