Bài 19: Phép cộng(có nhớ) số có 2 chữ số với số có 1 chữ số Trang 72