Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị đo ki lô gam, lít - Tiết 2