JLPT N3

 • Học được TẤT CẢ các nội dung, khóa học tại MonKa
 • Mua một lần, học TRỌN ĐỜI
 • Không giới hạn thiết bị đăng nhập
 • Thầy cô hỗ trợ kiến thức 24/7
 • Giá trọn gói 399K

Tổng hợp kiến thức các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng N3 theo chuẩn kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT

Ngữ Pháp

 • Ngữ Pháp N3 | Bài 1 học thử
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 2
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 3
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 4
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 5
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 6
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 7
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 8
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 9
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 10
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 11
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 12
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 14
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 15
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 16
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 17
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 18
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 19
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 20
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 22
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 23
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 24
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 25
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 26
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 27
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 28
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 29
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 30
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 31
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 32
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 33
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 34
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 35
 • Ngữ Pháp N3 | Bài 36
 • Từ Vựng N3 (từ 951 – 1010)

Từ vựng

 • Từ Vựng N3 (01 - 50)
 • Từ Vựng N3 (51 - 100)
 • Từ Vựng N3 (101 - 150)
 • Từ Vựng N3 (151 - 200)
 • Từ Vựng N3 (201 - 250)
 • Từ Vựng N3 (251 - 300)
 • Từ Vựng N3 (301 - 350)
 • Từ Vựng N3 (351 - 400)
 • Từ Vựng N3 (401 - 450)
 • Từ Vựng N3 (451 - 500)
 • Từ Vựng N3 (501 - 550)
 • Từ Vựng N3 (551 - 600)
 • Từ Vựng N3 (601 - 651)
 • Từ Vựng N3 (651 - 700)
 • Từ Vựng N3 (701 - 750)
 • Từ Vựng N3 (751 - 800)
 • Từ Vựng N3 (801 - 850)
 • Từ Vựng N3 (851 - 900)
 • Từ Vựng N3 (901 - 950)

Kanji

 • Kanji N3 | Bài 1
 • Kanji N3 | Bài 2
 • Kanji N3 | Bài 3
 • Kanji N3 | Bài 4
 • Kanji N3 | Bài 5
 • Kanji N3 | Bài 6
 • Kanji N3 | Bài 7
 • Kanji N3 | Bài 8
 • Kanji N3 | Bài 9
 • Kanji N3 | Bài 10
 • Kanji N3 | Bài 11
 • Kanji N3 | Bài 12
 • Kanji N3 | Bài 13
 • Kanji N3 | Bài 14
 • Kanji N3 | Bài 15
 • Kanji N3 | Bài 16
 • Kanji N3 | Bài 17
 • Kanji N3 | Bài 18
 • Kanji N3 | Bài 19
 • Kanji N3 | Bài 20
 • Kanji N3 | Bài 21
 • Kanji N3 | Bài 22
 • Kanji N3 | Bài 23
 • Kanji N3 | Bài 24
 • Kanji N3 | Bài 25
 • Kanji N3 | Bài 26
 • Kanji N3 | Bài 27
 • Kanji N3 | Bài 28
 • Kanji N3 | Bài 29
 • Kanji N3 | Bài 30
 • Kanji N3 | Bài 31
 • Kanji N3 | Bài 32

Lesson 1: I'd like to borrow this book, is it possible?

 • はじめに(Introduction) học thử
 • 目標(Goal) học thử
 • 会話(Conversation) học thử
 • 語彙リスト(Vocabulary list) học thử
 • 語彙(Vocabulary) học thử
 • 文法(Grammar)文法リスト(Grammar list) học thử
 • 文法(Grammar)1 học thử
 • 文法(Grammar)2
 • 文法(Grammar)3
 • 文法(Grammar)4
 • 文法(Grammar)5
 • 文法(Grammar)6
 • 会話復習(Conversation Review)
 • 読解(Reading Comprehension)

Lesson 2: You should be able to return or exchange the shoes you bought via email

 • はじめに(Introduction) học thử
 • 目標(Goal) học thử
 • 会話(Conversation)
 • 語彙リスト(Vocabulary list)
 • 語彙(Vocabulary)
 • 文法(Grammar)文法リスト(Grammar list) học thử
 • 文法(Grammar)1
 • 文法(Grammar)2
 • 文法(Grammar)3
 • 文法(Grammar)4
 • 文法(Grammar)5
 • 文法(Grammar)6
 • 文法(Grammar)7
 • 文法(Grammar)8
 • 会話復習(Conversation Review)
 • 読解(Reading Comprehension)

Lesson 3: I want to improve my Japanese through a part-time job

 • はじめに(Introduction) học thử
 • 目標(Goal) học thử
 • 会話(Conversation)
 • 語彙リスト(Vocabulary list)
 • 語彙(Vocabulary)
 • 文法(Grammar)文法リスト(Grammar list) học thử
 • 文法(Grammar)1
 • 文法(Grammar)2
 • 文法(Grammar)3
 • 文法(Grammar)4
 • 文法(Grammar)5
 • 文法(Grammar)6
 • 文法(Grammar)7
 • 文法(Grammar)8
 • 文法(Grammar)9
 • 会話復習(Conversation Review)
 • 読解(Reading Comprehension)

Lesson 4: I often see DK and LDK in the real estate advertisement, what do they mean?

 • はじめに(Introduction) học thử
 • 目標(Goal) học thử
 • 会話(Conversation)
 • 語彙リスト(Vocabulary list)
 • 語彙(Vocabulary)
 • 文法(Grammar)文法リスト(Grammar list) học thử
 • 文法(Grammar)1
 • 文法(Grammar)2
 • 文法(Grammar)3
 • 文法(Grammar)4
 • 文法(Grammar)5
 • 文法(Grammar)6
 • 文法(Grammar)7
 • 文法(Grammar)8
 • 文法(Grammar)9
 • 会話復習(Conversation Review)
 • 読解(Reading Comprehension)

Lesson 5: I can't help felling anxious because I don't know what the result will be

 • はじめに(Introduction) học thử
 • 目標(Goal) học thử
 • 会話(Conversation)
 • 語彙リスト(Vocabulary list)
 • 語彙(Vocabulary)
 • 文法(Grammar)文法リスト(Grammar list) học thử
 • 文法(Grammar)1
 • 文法(Grammar)2
 • 文法(Grammar)3
 • 文法(Grammar)4
 • 文法(Grammar)5
 • 文法(Grammar)6
 • 文法(Grammar)7
 • 文法(Grammar)8
 • 文法(Grammar)9
 • 会話復習(Conversation Review)
 • 読解(Reading Comprehension)

Lesson 6: As the efficiency of the factory rose, we were able to reduce the cost

 • はじめに(Introduction) học thử
 • 目標(Goal) học thử
 • 会話(Conversation)
 • 語彙リスト(Vocabulary list)
 • 語彙(Vocabulary)
 • 文法(Grammar)文法リスト(Grammar list) học thử
 • 文法(Grammar)1
 • 文法(Grammar)2
 • 文法(Grammar)3
 • 文法(Grammar)4
 • 文法(Grammar)5
 • 文法(Grammar)6
 • 文法(Grammar)7
 • 文法(Grammar)9
 • 文法(Grammar)10
 • 会話復習(Conversation Review)
 • 読解(Reading Comprehension)

Lesson 7: Event if it is difficult, I want to attempt to go into music

 • はじめに(Introduction) học thử
 • 目標(Goal) học thử
 • 会話(Conversation)
 • 語彙リスト(Vocabulary list)
 • 語彙(Vocabulary)
 • 文法(Grammar)文法リスト(Grammar list) học thử
 • 文法(Grammar)1
 • 文法(Grammar)2
 • 文法(Grammar)3
 • 文法(Grammar)4
 • 文法(Grammar)5
 • 文法(Grammar)6
 • 文法(Grammar)7
 • 文法(Grammar)8
 • 文法(Grammar)9
 • 文法(Grammar)10
 • 文法(Grammar)11
 • 会話復習(Conversation Review)
 • 読解(Reading Comprehension)

Lesson 8: It seems that they are really angry, and I don't think apologizing will help

 • はじめに(Introduction) học thử
 • 目標(Goal) học thử
 • 会話(Conversation)
 • 語彙リスト(Vocabulary list)
 • 語彙(Vocabulary)
 • 文法(Grammar)文法リスト(Grammar list) học thử
 • 文法(Grammar)1
 • 文法(Grammar)2
 • 文法(Grammar)3
 • 文法(Grammar)4
 • 文法(Grammar)5
 • 文法(Grammar)6
 • 文法(Grammar)7
 • 文法(Grammar)8
 • 文法(Grammar)9
 • 文法(Grammar)10
 • 文法(Grammar)11
 • 文法(Grammar)12
 • 会話復習(Conversation Review)
 • 読解(Reading Comprehension)

Lesson 9: It doesn't mean I write a diary every day

 • はじめに(Introduction) học thử
 • 目標(Goal) học thử
 • 会話(Conversation)
 • 語彙リスト(Vocabulary list)
 • 語彙(Vocabulary)
 • 文法(Grammar)文法リスト(Grammar list) học thử
 • 文法(Grammar)1
 • 文法(Grammar)2
 • 文法(Grammar)3
 • 文法(Grammar)4
 • 文法(Grammar)5
 • 文法(Grammar)6
 • 文法(Grammar)7
 • 文法(Grammar)8
 • 文法(Grammar)10
 • 会話復習(Conversation Review)
 • 読解(Reading Comprehension)

Lesson 10: Time flies so quickly!

 • はじめに(Introduction) học thử
 • 目標(Goal) học thử
 • 会話(Conversation)
 • 語彙リスト(Vocabulary list)
 • 語彙(Vocabulary)
 • 文法(Grammar)文法リスト(Grammar list) học thử
 • 文法(Grammar)1
 • 文法(Grammar)2
 • 文法(Grammar)3
 • 文法(Grammar)4
 • 文法(Grammar)5
 • 文法(Grammar)6
 • 文法(Grammar)7
 • 文法(Grammar)8
 • 文法(Grammar)9
 • 文法(Grammar)10
 • 会話復習(Conversation Review)
 • 読解(Reading Comprehension)

Bộ đề thi đầy đủ các phần Hiragana, Kanji, Moji goi giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho phần từ vựng trong bài thi tiếng Nhật JLPT N3

Đề Thi Từ Vựng

 • Đề Thi Từ Vựng N3 | Đề Số 1 học thử
 • Đề Thi Từ Vựng N3 | Đề Số 2 học thử
 • Đề Thi Từ Vựng N3 | Đề Số 3
 • Đề Thi Từ Vựng N3 | Đề Số 4
 • Đề Thi Từ Vựng N3 | Đề Số 5
 • Đề Thi Từ Vựng N3 | Đề Số 6
 • Đề Thi Từ Vựng N3 | Đề Số 7
 • Đề Thi Từ Vựng N3 | Đề Số 8
 • Đề Thi Từ Vựng N3 | Đề Số 9
 • Đề Thi Từ Vựng N3 | Đề Số 10
 • Đề Thi Từ Vựng N3 | Đề Số 11
 • Đề Thi Từ Vựng N3 | Đề Số 12
 • Đề Thi Từ Vựng N3 | Đề Số 13
 • Đề Thi Từ Vựng N3 | Đề Số 14
 • Đề Thi Từ Vựng N3 | Đề Số 15
 • Đề Thi Từ Vựng N3 | Đề Số 16
 • Đề Thi Từ Vựng N3 | Đề Số 17
 • Đề Thi Từ Vựng N3 | Đề Số 18
 • Đề Thi Từ Vựng N3 | Đề Số 19
 • Đề Thi Từ Vựng N3 | Đề Số 20
 • Đề Thi Từ Vựng N3 | Đề Số 21

Đề Thi Kanji

 • Đề số 1 : Luyện thi kanji N3 học thử
 • Đề số 2 : Luyện thi kanji N3 học thử
 • Đề số 3 : Luyện thi kanji N3
 • Đề số 4 : Luyện thi kanji N3
 • Đề số 5 : Luyện thi kanji N3
 • Đề số 6 : Luyện thi kanji N3
 • Đề số 7 : Luyện thi kanji N3
 • Đề số 8 : Luyện thi kanji N3
 • Đề số 9: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 10: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 11: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 12: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 12: Luyện thi kanji N3 .
 • Đề số 13: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 14: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 15: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 16: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 17: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 18: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 19: Luyện thi Kanji N3
 • Đề số 20: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 21: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 22: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 23: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 24: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 25: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 29: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 30: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 31: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 32: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 33: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 34: Luyện thi kanji N3 ( trắc nghiệm nhanh)
 • Đề số 35: Luyện thi kanji N3 ( trắc nghiệm nhanh)
 • Đề số 36: Luyện thi kanji N3 ( trắc nghiệm nhanh)
 • Đề số 37: Luyện thi kanji N3 ( trắc nghiệm nhanh)
 • Đề số 38 : Luyện thi kanji N3
 • Đề số 39 : Luyện thi kanji N3
 • Đề số 40 : Luyện thi kanji N3
 • Đề số 41 : Luyện thi kanji N3
 • Đề thi thử 2: Ngữ pháp và đọc hiểu N3
 • Đề thi thử 1: kanji và từ vựng N3
 • Đề thi thử 2: kanji và từ vựng N3
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 1 học thử
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 2 học thử
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 3
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 4
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 5
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 6
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 7
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 8
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 9
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 10
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 11
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 12
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 13
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 14
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 15
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 16
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 17
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 18
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 19
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 20
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 21
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 22
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 23
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 24
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 25
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 26
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 27
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 28
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 29
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 30
 • Đề Thi Kanji N3 | Đề Số 31

Đề Thi Thử 文字(moji) 語彙(goi)

 • 【日本語能力試験】1991年 học thử
 • 【日本語能力試験】1993年
 • Đề thi thử 1: Ngữ pháp và đọc hiểu N3
 • Đề số 1 : Luyện thi goi N3
 • Đề số 2 : Luyện thi goi N3
 • Đề số 3: Luyện thi goi N3
 • Đề số 4: Luyện thi goi N3
 • Đề số 5: luyện thi goi n3
 • Đề số 5: Luyện thi goi N3
 • Đề số 6: Luyện thi goi N3
 • Đề số 7: Luyện thi goi N3
 • Đề số 8: Luyện thi goi N3
 • Đề số 9: Luyện thi goi N3
 • Đề số 10 : Luyện thi goi N3
 • Đề số 11 : Luyện thi goi N3
 • Đề số 12 : Luyện thi goi N3
 • Đề số 13 : Luyện thi goi N3
 • Đề số 14: Luyện thi goi N3
 • Đề số 15: Luyện thi goi N3
 • Đề số 26: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 27: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 28: Luyện thi kanji N3
 • Đề số 16: Luyện thi goi N3
 • Đề số 17: Luyện thi goi N3
 • Đề số 18: Luyện thi goi N3
 • Đề số 19: Luyện thi goi N3
 • Đề số 20: Luyện thi goi N3
 • Đề số 21: Luyện thi goi N3
 • Đề số 22: Luyện thi goi N3
 • Đề số 23: Luyện thi goi N3
 • Đề số 24: Luyện thi goi N3
 • Đề số 25: Luyện thi goi N3
 • Đề số 26: Luyện thi goi N3
 • Đề số 27: Luyện thi goi N3
 • Đề số 28: Luyện thi goi N3
 • Đề số 29: Luyện thi goi N3
 • Đề số 30: Luyện thi goi N3
 • Đề số 31 : Luyện thi goi N3
 • Đề số 32 : Luyện thi goi N3
 • Đề số 33 : Luyện thi goi N3
 • Đề số 34 : Luyện thi goi N3
 • Đề số 35 : Luyện thi goi N3
 • Đề số 36 : Luyện thi goi N3

Luyện nghe đầy đủ tất cả các bài luyện nghe tiếng Nhật N4 dưới đây, để đảm bảo đạt điểm tối đa trong bài thi nghe tiếng Nhật N3

Luyện Nghe N3

 • Luyện Nghe N3 | Bài 1 học thử
 • Luyện Nghe N3 | Bài 2 học thử
 • Luyện Nghe N3 | Bài 3
 • Luyện Nghe N3 | Bài 4
 • Luyện Nghe N3 | Bài 5
 • Luyện Nghe N3 | Bài 6
 • Luyện Nghe N3 | Bài 8
 • Luyện Nghe N3 | Bài 9
 • Luyện Nghe N3 | Bài 10
 • Luyện Nghe N3 | Bài 11
 • Luyện Nghe N3 | Bài 12
 • Luyện Nghe N3 | Bài 13
 • Luyện Nghe N3 | Bài 14
 • Luyện Nghe N3 | Bài 15
 • Luyện Nghe N3 | Bài 16
 • Luyện Nghe N3 | Bài 17
 • Luyện Nghe N3 | Bài 18
 • Luyện Nghe N3 | Bài 19
 • Luyện Nghe N3 | Bài 20
 • Luyện Nghe N3 | Bài 21
 • Luyện Nghe N3 | Bài 22

Tổng hợp các bài luyện ngữ pháp N3 giúp bạn củng cố và tự đánh giá trình độ trước khi thi thật

Đề Thi Ngữ Pháp

 • Đề số 1 : luyện thi bunpou n3 học thử
 • Đề số 2 : Luyện thi Ngữ Pháp N3 học thử
 • Đề số 3 : Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 4 : Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 5 : Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 6: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 7: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 8: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 9: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 10: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 11: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 12: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 13: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 14: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 15: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 16: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 17: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 18: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 19: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 20: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 21: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 22: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 23: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 24: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 25: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 26: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 27: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 28: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 29: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 30: Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 31 : Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 32 : Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 33 : Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 34 : Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 35 : Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 36 : Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 37 : Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề số 38 : Luyện thi Ngữ Pháp N3
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 1 học thử
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 2 học thử
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 3
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 4
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 5
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 6
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 7
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 8
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 9
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 10
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 11
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 12
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 13
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 14
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 15
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 16
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 17
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 18
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 19
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 20
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 21
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 22
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 23
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 24
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 25
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 26
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 27
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 28
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 29
 • Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 30
 • Luyện Nghe N3 | Bài 7

Ôn tập kiểm tra kiến thức, năng lực đọc hiểu N3 bằng các câu hỏi trắc nghiệm theo chuẩn bài thi Năng lực tiếng Nhật JLPT N3

Luyện Đọc

 • Câu 1 :Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3 học thử
 • Đề số 2:luyện đọc hiểu tiếng nhật n3
 • Câu 2:Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 3:Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 4:luyện đọc hiểu tiếng nhật n3
 • Câu 4:luyện đọc hiểu tiếng nhật n3
 • Câu 4:Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 5:Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 6:Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 7:Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 8:Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 9:Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 10:Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 11:Luyện đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 12: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 13 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 14 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 15 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 16 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 17 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 18 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 19 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 20 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 21 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 22 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 23 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 24: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 25: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 26 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 27 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 28 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 29 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 30 : Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 31: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 32: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 33: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 34: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 35: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 36: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 37: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 38: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 39: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 40: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 41: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 42: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 43: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 44: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 45: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 46: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Câu 47: Luyện thi đọc hiểu tiếng Nhật N3
 • Luyện Đọc N3 | Đề Số 1 học thử
 • Luyện Đọc N3 | Đề Số 2 học thử
 • Luyện Đọc N3 | Đề Số 3
 • Luyện Đọc N3 | Đề Số 4
 • Luyện Đọc N3 | Đề Số 5
 • Luyện Đọc N3 | Đề Số 6
 • Luyện Đọc N3 | Đề Số 7
 • Luyện Đọc N3 | Đề Số 8
 • Luyện Đọc N3 | Đề Số 9
 • Luyện Đọc N3 | Đề Số 10
 • Luyện Đọc N3 | Đề Số 11
 • Luyện Đọc N3 | Đề Số 12
 • Luyện Đọc N3 | Đề Số 13
 • Luyện Đọc N3 | Đề Số 14