Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

1. Cho số 526.301.489. Giá trị của số 6 là bao nhiêu?2. Số 3 trong số 362.020.467 có giá trị là bao nhiêu?3. Số 4 trong số 534.010 có giá trị là bao nhiêu?4. Chữ số 3 trong số 524.310 có giá trị là bao nhiêu?5. Chữ số 7 trong số 671.598 có giá trị bằng bao nhiêu?