Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Trừ số đo thời gian

1. 40 giờ 25phút - 18 giờ 14phút = ?2. 3 5 giờ 58phút - 1 7 giờ 16phút = ?3. 29 giờ 52phút - 12 giờ 38phút = ?4. 51 giờ 47phút - 23 giờ 18phút = ?5. 72 giờ 54phút - 47 giờ 28phút = ?6. 32 giờ 50phút - 14 giờ 26phút = ?7. 71 phút 45 giây - 27 phút 32 giây = ?8. 72 phút 50 giây - 48 phút 31 giây = ?9. 50 giờ 42 phút - 18 giờ 31 phút = ?