Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Triệu và lớp triệu

1. Cho số sau: 6.333.923. Chữ số hàng triệu là số mấy?
2. Viết số sau: Hai trăm mười lăm triệu bốn trăm sáu ba ngàn bẩy trăm linh năm
3. Viết số sau: Mười sáu triệu không trăm mười bẩy
4. Viết số sau: Tám trăm triệu mười bảy ngàn không trăm mười bốn
5. Lớp triệu trong số 524.324.318 là những số nào?
6. Giá trị của chữ số 7 trong số 527.929.100 là bao nhiêu?
7. Giá trị của chữ số 3 trong số 424.623.401 là bao nhiêu?
8. Chữ số hàng chục triệu trong số 422.323.212 là số mấy?
9. Chữ số hàng trăm triệu trong số 432.323.500 là số mấy?
10. Lớp triệu của số 63.324.610 là những số nào?