Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Tổng nhiều số thập phân

Thực hiện tính sau:
 
  4, 71
  21, 451
+ 8, 55