Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Tính chất kết hợp của phép nhân

1. ( 3  x  2 )  x  5  =  3  x  ( 3  x  5 )


2. ( a  x  b )  x  c  =  b  x  ( a  x  c )


3. ( a  x  b )  x  c  =  a  x  ( b  x  c )


4. Dùng tính chất kết hợp của phép nhân để làm phép tính sau:

2  x  58  x  5  = ?5. Dùng tính chất kết hợp của phép nhân để làm phép tính sau: 2  x  12  x  5  =6. 75  x  6  x  5  =7. Dùng tính chất kết hợp của phép nhân để làm phép tính sau: 27  x  5  x  25  x  2  x  4  =8. 25  x  8  x  7  x  6  = ?