Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Tính chất kết hợp của phép cộng

1. (a+b) + c = ?2. Điền dấu thích hợp vào ô trống:

25 + 30 + 15  1703. Sử dụng tính chất kết hợp của phép cộng, thay đổi thứ tự các số hạng sao cho dễ tính để thực hiện phép so sánh sau:

461 + 9539 + 2809  128084. Sử dụng tính chất kết hợp của phép cộng, thay đổi thứ tự các số hạng sao cho dễ tính để thực hiện phép so sánh sau:
3645 + 423 + 1577  56465. 125 + 30 + 15  1706. 131 + 19 + 1 279