Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Tính chất giao hoán của phép nhân

1. 402184 x n = khi n = 2
2. 2168  x  n   =     khi n  =  3
3. 101826 x n = ? khi n = 7
4. 128 x 6 = 6 x (120 + ?)5. 2104 x 7 = 7 x (? + 4 )6. 5 x 8 = (5 + ? ) x 57. 4 x 3 = 3 x ?8. 6 x 5 = 5 x ?9. 2 x 5 = 5 x ?10. 4 x 2 x 5 = 2 x 5 x ?