Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Tính chất giao hoán của phép cộng

1. Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó2. 427 + 368 = 368 + ?3. Không thực hiện phép tính, hãy điền số thích hợp vào dấu ?:  240 + ? = 525 + 2404. a + b = b + ?5. a + 0 = 0 + ?6. Cho ba biểu thức sau, biểu thức nào có giá trị lớn nhất?

111 + 94  ,  94 + 111  ,  385 + 1117. Cho ba biểu thức sau, biểu thức nào có giá trị nhỏ nhất?
17 + 458  ,  232 + 17  ,  417 + 58  8. Điền số thích hợp vào ô trống: 435 + 2423 = 2423 + _____