Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Tìm số trung bình cộng

1. Muốn tính trung bình cộng của nhiều số, ta lấy tổng của các số đó rồi ..........2. Tính trung bình cộng của các số: 32, 68, 52, 41, 373. Một kho gạo, ngày thứ nhất xuất 180 tấn, ngày thứ 2 xuất 270 tấn, ngày thứ ba xuất 156 tấn. Hỏi trung bình mỗi ngày xuất bao nhiêu tấn?4. Hằng có 15.000 đồng. Huệ có 8.000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu đồng?5. Lan có 12.500 đồng, Huệ có nhiều hơn Lan 37.000. Hồng có ít hơn Huệ 26.000. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu đồng?6. Trung bình cộng của ba số là 48. Biết số thứ nhất là 37, số thứ 2 là 42. Tìm số thứ ba7. Trung bình cộng của ba số là 94. Biết số thứ nhất là 85 và số thứ nhất hơn số thứ hai là 28. Tìm số thứ ba8. Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên từ 20 đến 289. Tìm trung bình cộng của các số tự nhiên chẵn từ 30 đến 4010. Lan và Huệ có 102.000 đồng. Lan và Ngọc có 231.000 đồng. Ngọc và Huệ có 177.000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu đồng?