Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

1. Tìm hai số biết tổng hai số bằng 110, số lớn gấp 4 lần số bé. Hai số đó là?2. Tổng hai số là 455. Tỉ số của hai số là 2/3. Vậy hai số đó là:3. Năm nay mẹ 28 tuổi và số tuổi của con bằng 1/7 số tuổi của mẹ. Hỏi con bao nhiêu tuổi4. Biết trung bình cộng của hai số là 28, tỉ số của hai số là 3/4. Vậy hai số cần tìm là:.5. Biết trung bình cộng của hai số là 115, tỉ số của hai số là 1/4. Vậy thương của hai số cần tìm là:6. Tìm hai số biết tổng của chúng  bằng 357 và nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 6. Vậy số lớn là7. Biết trung bình cộng của hai số là 115, tỉ số của hai số là 1/4. Vậy hai số cần tìm là:8.  Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 80 tuổi, biết 4 năm trước tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi  con. Tính số tuổi mẹ và tuổi con hiện nay?