Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Tỉ số phần trăm

Viết tỉ số phần trăm thích hợp vào ô trống sau:
 
4/200 = %