Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Thể tích hình lập phương

1. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng?
2. Thể tích hình lập phương có cạnh 1,2 m là bao nhiêu mét khối?
3. Hình lập phương có độ dài cạnh là 1 dm. Thể tích của lập phương là:
4. Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 4. Đúng hay sai?


5.  Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 6. Đúng hay sai?


6. Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh. Đúng hay sai?


7. Cho hình lập phương có cạnh 3dm2cm. Tính thể tích của hình lập phương đó.
8. Cho hình lập phương có cạnh 50 cm. Tính thể tích của hình lập phương đó.
9. Cho hình lập phương có cạnh 2,1 m. Tính thể tích của hình lập phương đó.
10. Cho hình lập phương và hình hộp chữ nhật có số đo như hình vẽ. Hỏi thể tích của hình lập phương bé hơn thể tích của hình hộp chữ nhật bao nhiêu xăng-ti-mét khối ? 
11. Cho hình lập phương với hình hộp chữ nhật có số đo như hình vẽ. Hỏi thể tích hình lập phương bé hơn thể tích của hình hộp chữ nhật bao nhiêu xăng-ti-mét khối ?