Trang chủ / Lớp 5 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 5

Thể tích của một hình

1. Đề - xi - mét khối viết tắt là dm3 Đúng hay sai ?


2. Xăng - ti- mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1cm. Đúng hay sai ?


3. Xăng - ti- mét khối viết tắt là cm3 Đúng hay sai ?


4. Ba trăm tám mươi sáu nghìn đề-xi-mét khối viết là:
5. Tám mươi chín nghìn một trăm sáu mươi mốt phẩy tám đề-xi-mét khối viết là:
6. 1400  cm3 bằng bao nhiêu dm3?
7. 5400  dm3   bằng bao nhiêu mét khối?
8. 800 cm3 bằng bao nhiêu đề xi mét khối?