Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Tập đọc: Sư Tử xuất quân

Sư Tử xuất quân

Sư Tử bàn chuyện xuất quân

Muốn sao cho khắp thần dân trổ tài

Nhỏ to, khỏe yếu muôn loài

Ai ai cũng được tùy tài lập công:

Voi vận tải trên lưng quân bị

Vào trận sao cho khỏe như voi.

Công đồn, Gấu phải kịp thời,

Cáo nhiều mưu kế tính bài quân cơ.

Mẹo lừa địch, phải nhờ chú Khỉ...

Bỗng có người nảy ý tâu Vua:

"Người ta bảo ngốc như Lừa

Nhát như Thỏ Đế, xin chưa vội dùng."

"Không! - Vua phán - Trẫm dùng cả chứ!

Loại họ ra, đội ngũ không yên

Anh Lừa lo chuyện gạo tiền,

Giấy tờ Thỏ chạy giao liên tài tình."

Đã rằng khiển tướng, điều binh

Nhìn người giao việc cho tinh mới tài.

Phỏng theo LA PHÔNG-TEN

(Nguyễn Minh dịch)

Chú thích:

- Xuất thân: đưa quân đi đánh giặc.

- Thần dân: người dân ở nước có vua.

- Quân bị: các vật dùng của quân đội,

- Công đồn: đánh đồn.

- Quân cơ: việc quan trọng, bí mật của quân đội.

- Giao liên: liên lạc.

- Khiển tướng, điều binh: chỉ huy quân đội.

1. Con vật nào được xem là chúa tể (vua) của muôn loài?
2. Sư Tử bàn chuyện gì với thần dân?
3. Sư Tử muốn giao việc cho thần dân theo cách nào?4. Con vật nào bị chê là ngốc và nhát?
5. Vì sao Sư Tử vẫn giao việc cho Lừa và Thỏ?6. Sư Tử giao cho Thỏ việc giao liên


7. Sư tử giao cho Lừa việc vận chuyển


8. Đâu là quan niệm đúng đắn của Sư Tử khi dùng quân?9. Chọn một tên khác cho bài thơ?