Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Tiếng Việt lớp 2

Tập đọc: Câu chuyện bó đũa

Câu chuyện bó đũa

1. Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà nhưng vẫn hay va chạm. 

2. Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo:

- Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng túi tiền.

Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.

3. Thấy vậy, bốn người con cùng nói:

- Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì!

Người cha liền bảo:

- Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.

(Theo NGỤ NGÔN VIỆT NAM)

1. Câu chuyện có những nhân vật nào?
2. Ngày xưa, anh em trong gia đình đó đối xử với nhau như thế nào?
3. Khi lớn lên, anh em trong gia đình đó đối xử với nhau như thế nào?
4. Thấy anh em không yêu thương nhau, người cha có thái độ ra sao?
5. Người cha đã làm gì để răn dạy các con?
6. Người cha đã đưa ra thử thách gì để răn dạy các con?
7. Trong bốn anh em, ai là người bẻ gãy được bó đũa?
8. Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào?
9. Tại sao cả bốn người con không ai vẻ gãy được bó đũa?10. Câu chuyện khuyên em điều gì