Trang chủ / Lớp 2 (Cánh diều) / Toán Lớp 2

Số tròn chục trừ đi một số

Thực hiện phép trừ dưới đây.
 
 
20 - = 12