Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

So sánh hai phân số khác mẫu số

1. Sử dụng hình vẽ dưới đây, so sánh hai phân số 2/4 và 4/82. So sánh phân số 2/4 và 6/123. So sánh 2/3 và 3/44. So sánh 5/6 và 4/55. So sánh 5/8 và 7/126.
Tìm a, biết: 1 < a/7 < 10/7
7. Tìm a biết: 1/5 < a/5 < 4/5
8. So sánh 7/12 và 11/12