Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

So sánh hai phân số cùng mẫu số

1.

Trong hai phân số có cùng mẫu số thì: Phân số nào có tử số lớn hơn thì
2. Trong hai phân số có cùng mẫu số thì: Phân số nào có tử số ............ thì nhỏ hơn3. So sánh hai phân số dưới đây:4. Điền dấu thích hợp vào ô trống:

3/11 _________ 2/115. Điền dấu thích hợp vào ô trống: 3/10 ________ 7/106. Cho hai phân số 2/6 và 1/6. Đâu là đáp án đúng?7. Cho hai phân số 7/8 và 4/8. Đâu là phương án đúng8. So sánh phân số 3/10 với 1