Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

So sánh các số có nhiều chữ số

1. Số nào lớn nhất?
2. Số nào bé nhất?
3. Số nào lớn nhất?
4. Số nào bé nhất?
5. Số liền sau số 438828 là số nào?
6. Số bé nhất có sáu chữ số mà chữ số hàng trăm là 6 và chữ số hàng chục là 5 là: 
7. Số lớn nhất có sáu chữ số khác nhau là 987654


8. Số chẵn lớn nhất có sáu chữ số 999989


9. Số nhỏ nhất có sáu chữ số là 123456


10. Số lẻ nhỏ nhất có sáu chữ số là 100001


11. Số nhỏ nhất có sáu chữ số khác nhau là 123456