Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Rút gọn phân số

Rút gọn phân số sau:
 
6/15 = 2/