Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Quy đồng mẫu số các phân số

 
Quy đồng mẫu số của hai phân số 1/3 và 1/4 ta được phân số 4/12 và phân số nào? (Viết rút gọn)