Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Phép trừ phân số

Thực hiện phép tính sau:
 
18/5 - 7/5 =