Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Phép nhân phân số

Thực hiện phép tính rồi rút gọn:
 

4/7 x 2/5 =