Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Phép cộng phân số

1. Chọn quy tắc đúng để cộng hai phân số cùng mẫu số:
2. Thực hiện phép cộng dưới đây:3. 3/5 + 4/5 = ?4. 7/2 + 8/25. 23/15 + 8/15 = ?