Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Phép chia phân số

1. Đâu là quy tắc thực hiện phép chia hai phân số?
2. Phân số đảo ngược của phân số 9/4 là?3. 13/2 : 2/13 = ?4. Tìm phân số a/b (rút gọn) biết: 3/4 : a/b = 35. Tìm phân số a/b (rút gọn) biết: 3/4 x a/b = 1/26. Tìm phân số a/b (rút gọn) biết: 2/3 : a/b = 4/57. Phân số đảo ngược của phân số 5/7 là bao nhiêu?8. Phân số đảo của 6/13 là bao nhiêu