Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Phân số và phép chia số tự nhiên

Viết các thương sau dưới dạng phân số:
 
95 : 12 =