Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Ôn tập các số đến 100 000

1. Điền số thích hợp vào ô trống:2. Viết số:
bốn nghìn một trăm bốn mươi mốt3. 3000 + 800 + 70 + 3 = ?4. 53453 + 42341 = ?5. Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là số nào?6. Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là số nào?7. Thực hiện phép trừ sau: 100000 - 434728. Thực hiện phép nhân sau: 3424 x 9 = ?9. Thực hiện phép chia sau: 12345 : 3 = ?10. Số hàng nghìn trong số 42631 la số mấy?