Trang chủ / Lớp 4 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 4

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Viết số thích hợp vào ô trống
 
435 x 20 =